image 1 image 2 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3

  SISTEMI LIBRARIA MULTIMEDILAE E STUDIMIT I FAKULTETIT TE INXHINIERISE ELEKTRIKE

KONTAKT:

”LIBRARIA MULTIMEDILAE E STUDIMIT " - LMS është sistemi qe mundeson shkembimin e informacionit te mesimedhenies ne forme elektroniek prane FAKULTETIT TE INXHINIERISE ELEKTRIKE Misioni i saj është të shërbejë si qendër informacioni për përdoruesit e saj studentë, pasuniversitarë, pedagogë  e studiues kërkimorë-shkencorë

Përdoruesi i bibliotekës ka të drejtë:

 • të marrë informacion për elektronike të informacionit mesimor;
 • të ndihmohet për kërkim dhe zgjedhjen e kerkesave
 • të shfrytëzojë koleksionet e LMS sipas rregullores së saj;
 • e drejta për shërbim dhe informacion sigurohet falas dhe në mënyrë të barabartë për të gjithë përdoruesit e LMS
 • përdoruesit detyrohen të respektojnë rregulloren e autorsine e materialeve.

Ata që shkelin këtë rregullore dhe sjellin dëm material dhe ekonomik, e shlyejnë atë në masën dhe në formën e duhur, sipas legjislacionit në fuqi.

Anëtarësimi kryhet mbi bazën e dokumentacionit të poshtëshënuar:
 • Dokument identifikimi (kartë identiteti / pasaportë);
 • Karta e Studentit;
 • KONTAKT:

  sekretaria@fie.upt.al - sekretaria mësimore , regjistrimi në sistemin LMS

  administratori@fie.upt.al - administratori

  dekanat@fie.upt.al - dekanati

  I gjithe stafi i FIE mund ta kontaktoni sipas standartit: emër.mbiemër@fie.upt.al