Njoftim per regjistrimet dhe Kriteret e pranimit ne Ciklin e Dyte te studimeve :: 14-10-2016 10:06:39 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Aplikimet për ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master i Shkencave, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike do të kryhen:  në datat 17, 18, 19 dhe 20 Tetor 2016, ora 9:00 – 15:00, pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike. 

Studentët duhet të kenë me vete dokumentacionin e kërkuar nga Udhëzimi Nr. 24/1, datë 12.10.2016, Kreu IV/III, pika 12.

Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve Master, për diplomat që mbështet Departamenti i Automatikës.

1.   Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Inxhinieri Mekatronike

-         Kanë përfunduar studimet Bachelor

-         Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar

-         Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në         institucione te tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akrediduara.

2.     Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë

-         Kanë përfunduar studimet Bachelor

-         Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 te Ligjit Nr.80/2015.

-         Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar

-         Kandidatët fitues duhet ta kenë notën mesatare 7. Nëse nuk plotësohet numri minimal për hapjen e programit mesatarja pranohet më e ulët deri sa numri studentëve të pranuar në total të jetë 10.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.