Njoftim per shpallje vende te lira per pedagog te ftuar :: 15-10-2020 22:58:32 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

 

Në zbatim të LAL Nr. 80/2015, date 22.07.2015, neni 57, pika 2 dhe mbështetur në Vendimin e Rektoratit të UPT Nr. 116, datë 22/09/2020 "Për miratimin e procedurës se punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme në UPT" në zbatim të saj dhe Vendimit nr: 52 të Dekanatit të FIE prot:215/1 datë 23.09.2020 shpallen vendet e lira per pedagog te ftuar per:

 

 • Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2020-2021.
  1. Lënda "Autornatizim", që zhvillohet me nivelin bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Cilesia, Nonnativa dhe legjislacion teknik", që zhvillohet me nivelin bachelor në Inxhinieri Elektrike (1 pedagog).
  3. Lënda "Kontrolli i proceseve" dhe " Robotikë", për studentët e ciklit të dytë Master ( 1 pedagog)
  4. Lënda "Makina elektrike" , Bachelor në Inxhinjeri Mekatronike ( 1 pedagog)
  5. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Mastër ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" ( 1 pedagog)

Kriteret që ju propozojmë për kandidatët mbështetur në LAL dhe Statutin e UPT, Janar 2019, neni 42 janë.

 • Të jetë diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave ose Sistemi i vjetër.
 • Të ketë notë mesatare te ponderuar për të dy ciklet, Bachelor dhe Master i Shkencave mbi 8.0 dhe sistemi i vjetër notë mesatare mbi 8.0.
 • Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë gradën shkencore "Doktor i Shkencave".
 • Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie për këto lëndë.
 • Kanë përparësi kandidatët që punojnë në fushat përkatëse.
 • Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë për të punuar në grup.

 

 • Departamentit i Elektroteknikës për vitin akademik 2020-2021

 

 1. Lëndë Elektroteknikë e Përgjithshme që zhvillohet me studentët e degëve të fakulteteve jashtë FIE, ku përfshihen leksione, seminare dhe laboratore
 2. Laboratore Elektroteknikë

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 1. Të jetë i diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave apo sistemi 5-vjecar
 2. Të ketë notë mesatare të ponderuar për të dy cilet më të lartë se 8 kur ka diplomë master i shkencave dhe notë mesatare 8 kur ka mbaruar sistemin 5-vjecar.
 3. Mesatarja e notave në lëndët matematikë, fizikë, elektroteknikë, teori fushe elektromagnetike më e lartë se 8
 4. Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë tituj akademikë
 5. Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie në lëndë të ngjashme
 6. Përbëjnë përparësi kandidatët e shkollës së doktoraturës në FIE
 7. Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup
 8. Kandidatët që aplikojnë për herë të parë preferohet të kenë rekomandime nga Departamenti ku janë diplomuar apo nga vendi i tyre i punës.

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është katër.

 

 • Departamenti i Sisteve Elektrike te Fuqisetë për vitin akademik 2020-2021

 

Lendet:

 1. "A/Ibitensionet dhe Koordinimi i Izoacionit ne Sistemin Elektroenergjetik - Viti i pare Master Shkencor — Leksione
 2. "Teknika e Tensioneve te Larta" - Viti I Pare Master Profesional -Leksione.
 3. Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale" Niveli Master - Leksione, qe zhvillohet ne semestrin e dyte te vitit akademik 2020-2021.
 4. Analiza e Sistemeve Elektrike, dhe Platforma kompiuterike per analizen e SE- Niveli Master — Laboratore
 5. Analiza e Sistemeve Elektrike, Niveli Master - qe zhvillohet FIM

Kriteret

 1. Kandidati duhet te kete perfunduar studimet e ciklit te dyte Master Shkencor ne Drejtimin Eenergjetik, ose studimet e ciklit 5 vjecar me Diplome Inxhinier elektrike Profili Energjetike.
 2. Te kete note mesatare te ponderuar per te dy ciklet Bachelor dhe Master i Shkencave dhe ose sistemi 5 vjecar mbi 8.
 3. Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte, sipas lendeve dhe programit te studimit, preferohet qe kandidati te kete Graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.
 4. Kandidati te kete experience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese
 5. Preferohet te kete eksperience pune ne sitemin elektroenergjetike, te jete ne pozicione drejtuese, manaxheriale dhe vendimarrese, per te garantuar realizmin dhe mbarevajtjen e Praktikave, Projekt Kurseve dhe Detyrave te kursit si dhe recensave te temave te diplomave ne Master Ppofesional Energjetike;
 6. Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive te domosdoshme tek studentet.
 7. Jane te avantazhuar kandidate qe kane treguar fryme bashkepunimi me Deparatamentin e sistemeve Elektrike te Fuqise

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 22/10/2020, prane departamenteve perkates:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopj e e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.