Njoftim per Aplikim per Personel Akademik te ftuar :: 01-03-2017 22:25:12 UTC :: posted by Elektrike

Lajmerim

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike shpall kërkesat për personel akademik të ftuar  për vitin akademik 2016 – 2017 ( semestri i dyte),  si më poshtë:

Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise

-Lënda:   Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale (1 pedagog)

     Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët  janë:

1.      Të ketë kryer studimet e larta në inxhinieri elektrike në vend ose në fakultete analoge jashtë vendit në sistemin e studimeve 5 (pesë) vjeçar ose në sistemin e studimeve 3+2 (Master Shkencor)

2.      Nota mesatare e lendeve baze (matematike, fizike, elektroteknike, teoria e qarqeve elektrike) të jetë ≥ 8.5

3.      Nota mesatare e studimeve universitare ( për studimet 5 vjecare) dhe ajo për çdo nivel të studimeve (Bachelor dhe Master i Shkencave) të jetë ≥ 8.5

4.      Të zotërojë një gjuhë të huaj, me dëshmi apo çertifikatë

5.      Të ketë  eksperiencë pune në fushën e inxhinierisë së sistemeve elektroenergjetike, mbi 5 vjet (preferohen me eksperience pedagogjike).

Të gjithe kandidatët e interesuar duhet të paraqesin brenda datës 10 mars 2017 pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise  dokumentacionin e mëposhtëm:

1.      Kërkesë me shkrim për aplikim

2.      CV ( Curriculum Vitae)

3.      Diplomën e studimeve universitare (për studimet 5 vjecare) dhe ato për çdo nivel të studimeve (Bachelor dhe Master i Shkencave) dhe listën e notave të noterizuar. Aplikantët qe kanë kryer studime jashte shtetit duhet te kenë bere njohjen e diplomave nga MAS).

4.      Kopje e diplomës “Master i Nivelit të dyte”, ose ” Doktor” apo tituj të tjerë akademikë,  të noterizuar në rast se ka. ( Aplikantet që kane kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bëre njohjen e diplomave nga MAS).

5.      Fotokopje të pasaportes ose kartës së identitetit.

6.      Çertifikata kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme ( në rast se ka).

7.      Dëshmi e gjuhës së huaj.

8.       Kopje të librezës së punës ose vërtetim nga qendra e punës ( nëse janë në      

            marrëdhenie pune).

9.        Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.