MBI DIPLOMIMET E STUDENTËVE NË FIE NË SEZONIN “DIMËR 2021” :: 07-03-2021 10:09:17 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM 
 
1- PROGRAMI I STUDIMIT: BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE 
- Provimi i formimit për programin e studimit “Bachelor në Inxhinieri Elektrike” do te zhvillohet në datën
06.04.2021, ora 9.00  në sallat: 
-FIE 309, drejtimi “Automatizim Industrie” 
-FIE 212, drejtimi “Energjitikë” 
-FIE 307, drejtimi “Mekatronikë” 
Informacioni mbi oraret e konsultimeve:
http://fie.upt.al/Oraret_per_konsultime.pdf 
 
2- PROGRAMI I STUDIMIT: MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI ELEKTRIKE 
- Provimi i formimit për programin e studimit “Master Profesional në Inxhinieri Elektrike”, drejtimet:
Automatizimi i Industrisë  dhe Mekatronikë do te zhvillohet në datën 06.04.2021, ora 9.00 në sallën FIE
309. 
Informacioni mbi oraret e konsultimeve: 
http://fie.upt.al/Oraret_per_konsultime%20MP.pdf 
- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Profesional në Inxhinieri Elektrike”, drejtimi:
Energjitikë, do të zhvillohet në datën 31.03.2021, ora 10.00 në sallat FIE 212, FIE 211 
 
3- PROGRAMI I STUDIMIT: MASTER SHKENCOR NË INXHINIERI ELEKTRIKE. 
- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Shkencor në Inxhinieri Elektrike”, drejtimi: Automatizim i Industrisë, do të zhvillohet në datën 08.04.2021, ora 12.00 në sallat FIE 309, FIE 307. 
- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Shkencor në Inxhinieri Elektrike”, drejtimi: Energjitikë, do të zhvillohet në datën 31.01.2021, ora 10.00 në sallat FIE 212, FIE 211 
 
Shënime: 
1- Të gjithë studentët e interesuar për diplomim të dorëzojnë në Sekretarinë Mësimore dokumentat e
mëposhtëm: 
a-Fotokopje të kartës së identitetit dhe çertificatë personale 
b- Vërtetim nga Biblioteka FIE 
2- Për më tepër informacione mbi diplomimet, studentët mund të drejtohen pranë departamenteve përkatëse 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.