NJOFTIM PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE :: 01-10-2019 09:49:26 UTC :: posted by Elektrike

A P L I K I M I 

PER

“MASTER I SHKENCAVE “ DHE “MASTER PROFESIONAL”

 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike profili : Energjitike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike profili : Automatizim i Industrisë
 • Master Profesional në Elektroenergjitike
 • Master Profesional në Automatizim Industrie
 • Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike

Regjistrimi i aplikantëve në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, zhvillohet nga data 01/10/2019 deri në datë 11/10/2019, nga ora 08:00 deri në orën 16:00, pranë departamenteve.

Aplikantët do të dorëzojnë dosjen individuale  për programet e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave “ dhe “Master Profesional” me dokumentat e poshtëshënuar:

 1. Diploma e Maturës Shteterore së bashku me Çertifikaten  e notave dhe provimet me zgjedhje ose fotokopje e njesuar me origjinalin.
 2. Diplomën  e  ciklit të parë  (Bachelor) të studimeve të shoqëruar me Suplementin origjinal ose fotokopje e njësuar me origjinalin.
 3. Plotësimi i Formularit te aplikimit.
 4. Dokument  identifikimi (karte identiteti ose pasaportë) dhe fotokopja e tyre. Në dosje do të mbahet  fotokopja e kartës së identitetit ose e pasaportës.
 5. 2 fotografi
 6. Per” Masterin e Shkencave” nevojitet  dëshmia e gjuhës së huaj.
 7. Mandat pagesa 2500 lekë në bankë( fatura për arkëtim tërhiqet në zyrën e financës në FIE).

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.