1. Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit: :: 21-09-2022 05:59:45 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit:

 • Master i shkencave ne Inxhinieri Elektrike, profili "Automatizimi i Industrise" (120 kredite).
 • Master i shkencave ne Inxhinieri Mekatronike (120 kredite)
 • Master Profesional ne Inxhinieri Elektrike, profili "Automatizimi Industrie" (60) kredite.
 • Master Profesional ne Inxhinieri Mekatronike (60) kredite.

Do te behen prane Departamentit te Automatikes (Kati I) nga data 11.10.2021 deri ne date 18.10 .2021, ora 9:00-14:00

Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional jane si me poshte:

 1. Master Profesional:
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  4. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Master i shkencave
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kriter kryesor është notën mesatare e ponderuar, e cila vendoset me vendim Departamenti për të gjithë programet Master i Shkencave, që mbështet Departamenti i Automatikës, në varësi të aplikantëve.
  4. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  5. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:
 • Diplomë ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë. Diplomës së Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar jashtë vëndit, të shoqëruar me fotokopje të njësuar me origjinalin, ose në mungesë të saj, të një dokumenti tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është kryer njesimi në Republikën e Shqipërisë,të lëshuar në vëndin ku ka kryer studimet, që i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare në vendin përkatës.
 • Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucionin përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP).
 • Formularin e aplikimit, i cili plotesohet në momentin e aplikimit.
 • Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë).
 • Dy fotografi personale.
 • Mandat-Pagesa për aplikimin.

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet, studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.