Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit :: 21-09-2022 06:04:03 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit si me poshte:

 • Master i shkencave ne Inxhinieri Elektrike, Profili Energjitike" (120 kredite)
 • Master profesional ne Elektroenergjitike (120 kredite), 40  

Do te behen praneDepartamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise (Kati I) nga data 11.10.2022 deri ne date 18.10 .2022, ora 9:00-14:00Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional

 

1. Master Profesional ne Elektroenergjitike:

 • Kane perfunduar studimet Bachelor ne Inxhinieri Elektrike;
 • Renditja e aplikanteve behet sipas perputhshmerise me programin Bachelor ne Inxhinieri Elektrike Profili Energjitike dhe me tej sipas notes mesatare te ponderuar;
 • Pranohen studente nga programe studimi ekuivalente Inxhinjeri Elektrike nga institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara; 

2. Master i shkencave ne Inxhinieri elektrike, Profili Energjitike:

 • Kane perfunduar studimet Bachelor ne Inxhinjeri Elektrike me noten mesater te ponderuar jo me pak se 7 (shtate);
 • Nese nuk plotesohet numri minimal per hapjen e programit,  mesatarja pranohet me e ulet sipas renditjes se kanditateve ne perputhje me Vendimin e Dekanatit.
 • Kriteret e percaktuara ne nenin 76/4 dhe ne nenin 76/5 te Ligjit Nr.80/2015;
 • Renditja e aplikanteve behet sipas perputhshmerise me programin Bachelor ne Inxhinieri Elektrike Profili Energjitikë dhe me tej sipas notes mesatare te ponderuar;
 • Mund te pranohen studente nga programe studimi ne Inxhinjeri Elektrike nga institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara, kur pas procesit te ekuivalentimit, perputhshmeria me programin Bachelor ne Inxhinieri Elektrike Profili Energjitike eshte jo me pak se 150 kredite.

3. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Diplomë ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë. Diplomës së Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar jashtë vëndit, të shoqëruar me fotokopje të njësuar me origjinalin, ose në mungesë të saj, të një dokumenti tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është kryer njesimi në Republikën e Shqipërisë,të lëshuar në vëndin ku ka kryer studimet, që i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare në vendin përkatës.
 • Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucionin përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP).
 • Formularin e aplikimit, i cili plotesohet në momentin e aplikimit.
 • Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë).
 • Dy fotografi personale.
 • Mandat-Pagesa për aplikimin.

 

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.