Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar :: 07-10-2022 09:42:49 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2022 – 2023, sipas departamenteve sim ë poshtë:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2022 – 2023.
  1. Lënda "PLC", që zhvillohet në bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Master ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  4. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).
  5. Lënda “Bazat e Automatikës” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Të jetë diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave ose Sistemi i vjetër.
 • Të ketë notë mesatare te ponderuar për të dy ciklet, Bachelor dhe Master i Shkencave mbi 8.0 dhe sistemi i vjetër notë mesatare mbi 8.0.
 • Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë gradën shkencore "Doktor i Shkencave".
 • Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie për këto lëndë.
 • Kanë përparësi kandidatët që punojnë në fushat përkatëse.
 • Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë për të punuar në grup.
 • Departamentit i Elektroteknikës për vitin akademik 2022 – 2023
  1. Lëndë Elektroteknikë dhe Impiante, Bazat e Elektroteknikës për studentët e degëve të fakulteteve jashtë FIE, ku përfshihen leksione, seminare dhe laboratore
 • Laboratore Elektroteknikë.

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Të jetë i diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave apo sistemi 5 - vjeçar
 • Të ketë notë mesatare të ponderuar për të dy ciklet më të lartë se 8 kur ka diplomë master i shkencave dhe notë mesatare 8 kur ka mbaruar sistemin 5 – vjeçar.
 • Mesatarja e notave në lëndët matematikë, fizikë, elektroteknikë, teori fushe elektromagnetike më e lartë se 8.
 • Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë tituj akademikë si dhe personeli i ftuar pranë DE për më shumë se dy vite.
 • Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie në lëndë të ngjashme.
 • Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup dhe me etikë profesionale.
 • Kandidatët që aplikojnë për herë të parë preferohet të kenë rekomandime nga Departamenti ku janë diplomuar apo nga vendi i tyre i punës.

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë për vitin akademik 2022 – 2023.

Lëndët:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. Projektimi i rrjetave elektrike civile dhe industriale”, Master Profesional.
 3. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 4. “Impiante Elektrike”,Master Shkencor.
 5. “Analiza e Sistemeve Energjetike”,Master Shkencor
 6. “Platforma Kompiuterike per Analizen e Sistemeve Elektroenergjetike”(NEPLAN),Master Shkencor
 7. “Pajisjet e Impianteve Elektrike”,Master Profesional
 8. “Projektimi i Impianteve dhe rrjetave Elektrike”, Master Shkencor
 9. “Menaxhimi i energjise elektrike ne rrjetet smart (EMS)/Projektimi i Rrjetave Elektrike TL”, Master Profesional

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e ciklit të dytë Master Shkencor ne Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik, ose studimet e ciklit 5 vjecar në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik.
 • Nota mesatare (ose e ponderuar) e diplomave të studimit të jetë mbi 8.0.
 • Të ketë eksperiencë pune në sektorin elektroenergjetik,
 • Të zoterojë një gjuhë të huaj me dëshmi (preferohet anglisht)
 • Kandidati duhet të ketë graden Doktor ose Master Ekzekutiv (SHPU) ose te jete student Doktorate.
 • Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive tek studentet.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2022, pranë departamenteve perkatës:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie

NJOFTIM

Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2022 – 2023, sipas departamenteve sim ë poshtë:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2022 – 2023.
  1. Lënda "PLC", që zhvillohet në bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Master ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  4. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).
  5. Lënda “Bazat e Automatikës” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Të jetë diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave ose Sistemi i vjetër.
 • Të ketë notë mesatare te ponderuar për të dy ciklet, Bachelor dhe Master i Shkencave mbi 8.0 dhe sistemi i vjetër notë mesatare mbi 8.0.
 • Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë gradën shkencore "Doktor i Shkencave".
 • Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie për këto lëndë.
 • Kanë përparësi kandidatët që punojnë në fushat përkatëse.
 • Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë për të punuar në grup.
 • Departamentit i Elektroteknikës për vitin akademik 2022 – 2022
  1. Lëndë Elektroteknikë dhe Impiante, Bazat e Elektroteknikës për studentët e degëve të fakulteteve jashtë FIE, ku përfshihen leksione, seminare dhe laboratore
 • Laboratore Elektroteknikë.

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Të jetë i diplomuar në Inxhinieri Elektrike, Master i Shkencave apo sistemi 5 - vjeçar
 • Të ketë notë mesatare të ponderuar për të dy ciklet më të lartë se 8 kur ka diplomë master i shkencave dhe notë mesatare 8 kur ka mbaruar sistemin 5 – vjeçar.
 • Mesatarja e notave në lëndët matematikë, fizikë, elektroteknikë, teori fushe elektromagnetike më e lartë se 8.
 • Kanë përparësi kandidatët që zotërojnë tituj akademikë si dhe personeli i ftuar pranë DE për më shumë se dy vite.
 • Përbën përparësi eksperienca në mësimdhënie në lëndë të ngjashme.
 • Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup dhe me etikë profesionale.
 • Kandidatët që aplikojnë për herë të parë preferohet të kenë rekomandime nga Departamenti ku janë diplomuar apo nga vendi i tyre i punës.

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë për vitin akademik 2022 – 2023.

Lëndët:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. Projektimi i rrjetave elektrike civile dhe industriale”, Master Profesional.
 3. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 4. “Impiante Elektrike”,Master Shkencor.
 5. “Analiza e Sistemeve Energjetike”,Master Shkencor
 6. “Platforma Kompiuterike per Analizen e Sistemeve Elektroenergjetike”(NEPLAN),Master Shkencor
 7. “Pajisjet e Impianteve Elektrike”,Master Profesional
 8. “Projektimi i Impianteve dhe rrjetave Elektrike”, Master Shkencor
 9. “Menaxhimi i energjise elektrike ne rrjetet smart (EMS)/Projektimi i Rrjetave Elektrike TL”, Master Profesional

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

 • Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e ciklit të dytë Master Shkencor ne Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik, ose studimet e ciklit 5 vjecar në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik.
 • Nota mesatare (ose e ponderuar) e diplomave të studimit të jetë mbi 8.0.
 • Të ketë eksperiencë pune në sektorin elektroenergjetik,
 • Të zoterojë një gjuhë të huaj me dëshmi (preferohet anglisht)
 • Kandidati duhet të ketë graden Doktor ose Master Ekzekutiv (SHPU) ose te jete student Doktorate.
 • Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive tek studentet.

Kandidatëte interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2022, pranë departamenteve perkatës:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.