Njoftim Punesimi :: 11-01-2023 08:43:16 UTC :: posted by Elektrike

Njoftim

ALBCONTROL SHA éshté njöshoqéri tregtare publike me objekt veprimtarie ofrimin e shérbimit té lundrimit ajror,té nevojshöm Pör té garantuar sigurine, eficencen dhe rregullshmerine e operimit te avioneve ne hapesiren ajrore te Republikes se Shqiperise.

ALBCONTROL SHA ka hapur procesin e rekrutimit per 18 Kontrollore per kullen e kontrollit te Trafikut Ajror ne Aeroportin Nderkombetar te Vlores dhe 12 Kontrollore per Qendren e Kontrollit teTrafikut ajror ne Aeroportin Ndörkombetar te Tiranes.

Perzgjedhja e kandidateve do te behet me testi-n FEAST te administruar nga EUROCONTROL. Bashkelidhur njoftimit do te gjeni formularin e Aplikimit dhe Deklaratén te cilat duhet dérgohet ALBCONTROL SHA deri me dt. 31/01/2023 adresat e meposhtme:

Drejtoria e Burimeve Njerézore, Albcontrol, Rinas;

email: rekrutime@albcontrol.al

Kliko per te skarkaur formularin e aplikimit

Suksese

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.