Njoftimin per perjashtimin nga pagesa e tarifes se shkollimit 2018-2019 :: 24-11-2018 10:03:08 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM

“Për aplikim për PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, për Ciklin e Parë të Studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2018-2019”

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015, date 22.07.2018 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise” dhe te VKM nr.269, date 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”,

Njoftojmë se:

Studentët e rregullt të FIE, të cilët studiojnë në Ciklin e Parë të studimeve BACHELOR me kohë të plotë në të gjitha programet e studimit të tyre për vitin akademik 2018-2019, mund të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin “Për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit 2018-2019” pranë zyrës së Administratorit të FIE, sipas kategorive të mëposhtme:

a.1       STUDENTET ME AFTESI TE KUFIZUARA, të vërtetuar me vendim të KMCAP-së,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të KMCAP-së(Komisionit të Përcaktimit të Aftësisë për Punë) ose vërtetimit të KMCV-së(Komisionit të Përcaktimit të Verbërisë);
 • Vërtetimi origjinal nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore për masen e pagesës së paaftësisë ose verbërisë që merr studenti;
 • Fotokopje e noterizuar e librezës së verbërisë/Fotokopje e noterizuar e statusit të paraplegjikut/tetraplegjikut;
 • Fotokopje e noterizuar e kartës së shëndetit të studentit invalid për vitin 2018;
 • Vërtetim nga Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë ose nga shoqata përkatëse;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

a.2       STUDENTET FEMIJE TE PERSONAVE/FAMILJES ME AFTESI TE KUFIZUARA, të vërtetuar me VENDIM të KMCAP-së për punë,FAMILJET e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr.9355, date 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar,NDIHME EKONOMIKE TE PLOTE OSE TE PJESSHME, nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të KMCAP-së(Komisionit të Caktimit të Aftësisë për Punë) për studentin me prindër me aftësi të kufizuar(invalid pune, invalid paraplegjik, invalid tetraplegjik);
 • Vërtetim që lëshon Shoqata e Invalidëve të Punës së Rrethit përkatës, së bashku me fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të Invalidit të Punës;
 • Vërtetimi origjinal nga ISSH(Instituti i Sigurimeve Shoqërore), ku thuhet se personi është Invalid Pune dhe Masa e Pensionit të Invaliditetit të Punës;
 • Fotokopje e noterizuar e kartës së shëndetit të Prindit Invalid të studentit për vitin 2018;
 • Vërtetimet nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore:
  • për masën e Ndihmës Ekonomike të Plotë ose të Pjesshme, që përfiton familja e studentit si familje në nevojë;
  • për masën e Ndihmës Sociale që përfiton prindi invalid;
 • Çertifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me Invalidin e Punës/Invalidin Paraplegjik ose Tetraplegjik;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit dhe të prindit invalid.

 

 

b.1       STUDENTET, FAMILJET e të cilëve trajtohen/përfitojnëNDIHME EKONOMIKE TE PLOTE APO TE PJESSHME nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Vërtetim nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore në lidhje me Masën e Ndihmës Ekonomike që përfiton Familja. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmës ekonomike (me shifra dhe me fjalë), si dhe masa e ndihmës ekonomike (e plotë ose e pjesshme). Vërtetimi duhet të jetë me numër protokolli, të jetë nënshkruar nga përgjegjësi i seksionit te ndihmës ekonomike dhe Kryetari/Administratori i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore dhe të jetë i vulosur. Nuk pranohen vërtetime me korrigjime, të pafirmosura nga personat përgjegjës dhe të pavulosura);
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

b.2       STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEÇ, që kanë vetëmNJERIN NGA PRINDERIT, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Çertifikatë vdekje e prindit të studentit që është ndarë nga jeta;
 • Vërtetime, që vërtetojnë të Ardhurat Vjetore të Familjes si më poshtë:
  • Vërtetim nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, që Familja përfiton Ndihmë Ekonomike si familje në nevojë;
  • Vërtetim nga Zyra e Tatim Taksave në Bashki dhe Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, nëse ushtrojnë apo jo aktivitet privat, të gjithë pjesëtarët e familjes përfshirë edhe studentin, të cilët janë në moshën 18 vjeç e lart;
  • Vërtetime nëse prindi apo ndonjë pjestar i familjes mbi 18 vjec janë të regjistruar si punë kërkues të papunë nga Zyra e Punës;
  • Vërtetim familjarisht nga ISSH(Instituti i Sigurimeve Shoqërore), nëse përfitojnë pension apo jo;
  • Vërtetim nga Institucionet përkatëse, nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtëshme fitimprurëse në pronesi;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

c.         STUDENTET, që kanë përfituarSTATUSIN E JETIMIT DERI NE MOSHEN 25 VJEC, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Çertifikatë e vdekjes për të dy prindërit e studentit;
 • Fotokopje e noterizuar e statusit ligjor të jetimit, lëshuar nga institucioni përkates;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

ç.         STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEC, që kanë humburKUJDESTARINE PRINDERORE, me vendim gjykate të formës së prerë, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Fotokopje e noterizuar e Vendimit te Gjykatës e formës së prerë, ku studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore(nga të dy prindërit);
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

d.         STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEC, që janë identifikuar siVIKTIMA TE TRAFIKUT të qënieve njerëzore dhe kanë përfituarSTATUSIN LIGJOR për trajtim si viktima të qënieve njerëzore, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Vërtetim nga Institucionet përkatëse, që studenti ka përfituar Statusin Ligjor për trajtim si viktimë të trafikut të qënieve njerëzore;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit;

 

 

dh.      STUDENTET FEMIJE të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jeten në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga Ministria përgjegjëse për punët e brendëshme dhe ajo e mbrojtjes, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Çertifikatë vdekje e prindit të studentit;
 • Vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse për vdekjen e prindit të studentit, i cili ka humbur jeten në krye dhe për shkak të detyrës;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

e.         STUDENTET ROME dheBALLKANO–EGJIPTIANET, të konfirmuar si të tillë nga Ministria përgjegjëse për Mirëqënien Sociale, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Vërtetim anëtarësimi i studentit në shoqatën përkatëse;
 • Deklaratë noteriale nga studenti i cili vetëdeklaron etninë e tij;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit;

 

ë.       STUDENTET, fëmijë tëISH-TE DENUARVE dheTE PERNDJEKURVE POLITIKE nga sistemi komunist ose fëmijëTE DENUAR POLITIKE meHEQJE LIRIJE, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Vërtetim i statusit të prindit ish-të përndjekur/dënuar politik nga sistemi komunist;
 • Dëshmi penaliteti për prindin ish të përndjekur politik ose vërtetim për kohën e dënimit të prindit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendëshme;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

► STUDENTET NUK PERFITOJNE PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2018-2019, NE RAST SE:

 • Janë duke ndjekur një PROGRAM të DYTE STUDIMI në Ciklin e Parë të Studimit, të cilët duhet të përballojnë koston e plotë të studimeve të tyre. Nga ky rregull përjashtohen studentet e shkëlqyer;
 • Studentët, të cilët janë përsëritës për vitin akademik 2018-2019.

 

AFATI PER DOREZIMIN E KETIJ DOKUMENTACIONI ESHTE NGA DATA             26 NENTOR 2018 – 21 DHJETOR 2018, PRANE ZYRES SE ADMINISTRATORIT TE FIE,  NGA ORA 14.00 – 16.00.

 

 

 

 

NJOFTIM

“Për aplikim për PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, për Ciklin e Parë të Studimeve BACHELOR, për vitin akademik 2018-2019”

 

Në zbatim të Ligjit nr.80/2015, date 22.07.2018 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërise” dhe te VKM nr.269, date 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”,

Njoftojmë se:

Studentët e rregullt të FIE, të cilët studiojnë në Ciklin e Parë të studimeve BACHELOR me kohë të plotë në të gjitha programet e studimit të tyre për vitin akademik 2018-2019, mund të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin “Për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit 2018-2019” pranë zyrës së Administratorit të FIE, sipas kategorive të mëposhtme:

a.1       STUDENTET ME AFTESI TE KUFIZUARA, të vërtetuar me vendim të KMCAP-së,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të KMCAP-së(Komisionit të Përcaktimit të Aftësisë për Punë) ose vërtetimit të KMCV-së(Komisionit të Përcaktimit të Verbërisë);
 • Vërtetimi origjinal nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore për masen e pagesës së paaftësisë ose verbërisë që merr studenti;
 • Fotokopje e noterizuar e librezës së verbërisë/Fotokopje e noterizuar e statusit të paraplegjikut/tetraplegjikut;
 • Fotokopje e noterizuar e kartës së shëndetit të studentit invalid për vitin 2018;
 • Vërtetim nga Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë ose nga shoqata përkatëse;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

a.2       STUDENTET FEMIJE TE PERSONAVE/FAMILJES ME AFTESI TE KUFIZUARA, të vërtetuar me VENDIM të KMCAP-së për punë,FAMILJET e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr.9355, date 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar,NDIHME EKONOMIKE TE PLOTE OSE TE PJESSHME, nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Fotokopje e noterizuar e Vërtetimit të KMCAP-së(Komisionit të Caktimit të Aftësisë për Punë) për studentin me prindër me aftësi të kufizuar(invalid pune, invalid paraplegjik, invalid tetraplegjik);
 • Vërtetim që lëshon Shoqata e Invalidëve të Punës së Rrethit përkatës, së bashku me fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punës të përfituar sipas statusit të Invalidit të Punës;
 • Vërtetimi origjinal nga ISSH(Instituti i Sigurimeve Shoqërore), ku thuhet se personi është Invalid Pune dhe Masa e Pensionit të Invaliditetit të Punës;
 • Fotokopje e noterizuar e kartës së shëndetit të Prindit Invalid të studentit për vitin 2018;
 • Vërtetimet nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore:
  • për masën e Ndihmës Ekonomike të Plotë ose të Pjesshme, që përfiton familja e studentit si familje në nevojë;
  • për masën e Ndihmës Sociale që përfiton prindi invalid;
 • Çertifikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me Invalidin e Punës/Invalidin Paraplegjik ose Tetraplegjik;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit dhe të prindit invalid.

 

 

b.1       STUDENTET, FAMILJET e të cilëve trajtohen/përfitojnëNDIHME EKONOMIKE TE PLOTE APO TE PJESSHME nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Vërtetim nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore në lidhje me Masën e Ndihmës Ekonomike që përfiton Familja. Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të ketë të shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmës ekonomike (me shifra dhe me fjalë), si dhe masa e ndihmës ekonomike (e plotë ose e pjesshme). Vërtetimi duhet të jetë me numër protokolli, të jetë nënshkruar nga përgjegjësi i seksionit te ndihmës ekonomike dhe Kryetari/Administratori i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore dhe të jetë i vulosur. Nuk pranohen vërtetime me korrigjime, të pafirmosura nga personat përgjegjës dhe të pavulosura);
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

b.2       STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEÇ, që kanë vetëmNJERIN NGA PRINDERIT, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve,duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Çertifikatë vdekje e prindit të studentit që është ndarë nga jeta;
 • Vërtetime, që vërtetojnë të Ardhurat Vjetore të Familjes si më poshtë:
  • Vërtetim nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, që Familja përfiton Ndihmë Ekonomike si familje në nevojë;
  • Vërtetim nga Zyra e Tatim Taksave në Bashki dhe Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, nëse ushtrojnë apo jo aktivitet privat, të gjithë pjesëtarët e familjes përfshirë edhe studentin, të cilët janë në moshën 18 vjeç e lart;
  • Vërtetime nëse prindi apo ndonjë pjestar i familjes mbi 18 vjec janë të regjistruar si punë kërkues të papunë nga Zyra e Punës;
  • Vërtetim familjarisht nga ISSH(Instituti i Sigurimeve Shoqërore), nëse përfitojnë pension apo jo;
  • Vërtetim nga Institucionet përkatëse, nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtëshme fitimprurëse në pronesi;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

c.         STUDENTET, që kanë përfituarSTATUSIN E JETIMIT DERI NE MOSHEN 25 VJEC, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Çertifikatë e vdekjes për të dy prindërit e studentit;
 • Fotokopje e noterizuar e statusit ligjor të jetimit, lëshuar nga institucioni përkates;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

ç.         STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEC, që kanë humburKUJDESTARINE PRINDERORE, me vendim gjykate të formës së prerë, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 • Fotokopje e noterizuar e Vendimit te Gjykatës e formës së prerë, ku studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore(nga të dy prindërit);
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

d.         STUDENTET DERI NE MOSHEN 25 VJEC, që janë identifikuar siVIKTIMA TE TRAFIKUT të qënieve njerëzore dhe kanë përfituarSTATUSIN LIGJOR për trajtim si viktima të qënieve njerëzore, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Vërtetim nga Institucionet përkatëse, që studenti ka përfituar Statusin Ligjor për trajtim si viktimë të trafikut të qënieve njerëzore;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit;

 

 

dh.      STUDENTET FEMIJE të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jeten në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga Ministria përgjegjëse për punët e brendëshme dhe ajo e mbrojtjes, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Çertifikatë vdekje e prindit të studentit;
 • Vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse për vdekjen e prindit të studentit, i cili ka humbur jeten në krye dhe për shkak të detyrës;
 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

 

e.         STUDENTET ROME dheBALLKANO–EGJIPTIANET, të konfirmuar si të tillë nga Ministria përgjegjëse për Mirëqënien Sociale, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Vërtetim anëtarësimi i studentit në shoqatën përkatëse;
 • Deklaratë noteriale nga studenti i cili vetëdeklaron etninë e tij;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit;

 

ë.       STUDENTET, fëmijë tëISH-TE DENUARVE dheTE PERNDJEKURVE POLITIKE nga sistemi komunist ose fëmijëTE DENUAR POLITIKE meHEQJE LIRIJE, duhet të dorezojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Çertifikatë familjare e studentit;
 • Vërtetim i statusit të prindit ish-të përndjekur/dënuar politik nga sistemi komunist;
 • Dëshmi penaliteti për prindin ish të përndjekur politik ose vërtetim për kohën e dënimit të prindit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendëshme;
 • Fotokopje e kartës së identitetit të studentit.

 

 

► STUDENTET NUK PERFITOJNE PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2018-2019, NE RAST SE:

 • Janë duke ndjekur një PROGRAM të DYTE STUDIMI në Ciklin e Parë të Studimit, të cilët duhet të përballojnë koston e plotë të studimeve të tyre. Nga ky rregull përjashtohen studentet e shkëlqyer;
 • Studentët, të cilët janë përsëritës për vitin akademik 2018-2019.

 

AFATI PER DOREZIMIN E KETIJ DOKUMENTACIONI ESHTE NGA DATA             26 NENTOR 2018 – 21 DHJETOR 2018, PRANE ZYRES SE ADMINISTRATORIT TE FIE,  NGA ORA 14.00 – 16.00.

 

 

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.