NJOFTIM PER REGJISTRIME NE MASTER SHEKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL :: 30-10-2015 08:38:36 UTC :: posted by Elektrike

NJOFTIM
 
Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" behen prane secretaries mësimore nga data 29.10.2015 deri ne date 05.11 .2015.

Kandidati paraqitet personalisht dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëme:

- Diplomë, ose fotokopje te saj të njësuar me origjinalin  të ciklit të parë të studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë.

- Diplomën e Maturës shterore së bashku me certifikatën e notave ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga niësia përkatese arsimore vendore (DAR/ZA). 

- Formulari i aplikimit sipas formatit të Shtoicës nr. 1, bashkëlidhur këtij dokumenti ne fund.

- Mandat pagesa e tarifës së aplikimit prej 2.500 lekë, paguar në Postën Shqiptare ne llogarine e UPT sispas shtojces nr 2 ne kete dokument

- Fotokopja e dokumentit të identifikimit (karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);

- Dy fotografi personale 

Shtojca Nr.1 dhe Shtojca Nr.2 mund ti shkarkoni nga faqja e intenetit https://fie.upt.al ne sesisonin "Dokumenta per Studentet" ne linkun  http://fie.upt.al/Forma plikimit_master.docx

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.