Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 12-02-2020 17:22:28 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e drejtimit energjetike qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e e dimrit Mars 2020, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat e meposhtme per kontrollin e punes se kryer:

-  Kontrolli i  per studentet e MP dhe MSH:  20.02.2020 ora 10:00 – 12:00 

- Kontrolli i fundit dyte per studentet e MP dhe MSH: Te paraqitet materiali i perfunduar 16.03. 2020 ora 10:00 – 12:00

- Kontrolli i fundit dhe Dorezimi i Projekt Diplomes te printuar, lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.

Mbrojtja e Projekt Diplomave eshte parashikuar ne date 18.03.2020 per studentet e MSH dhe MP ora 9:30.

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0