Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Posted by Elektrike on 07-10-2022 09:42:49 UTC

NJOFTIM

Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2022 – 2023, sipas departamenteve sim ë poshtë:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2022 – 2023.
  1. Lënda "PLC", që zhvillohet në bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Master ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  4. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).
  5. Lënda “Bazat e Automatikës” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë për vitin akademik 2022 – 2023.

Lëndët:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. Projektimi i rrjetave elektrike civile dhe industriale”, Master Profesional.
 3. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 4. “Impiante Elektrike”,Master Shkencor.
 5. “Analiza e Sistemeve Energjetike”,Master Shkencor
 6. “Platforma Kompiuterike per Analizen e Sistemeve Elektroenergjetike”(NEPLAN),Master Shkencor
 7. “Pajisjet e Impianteve Elektrike”,Master Profesional
 8. “Projektimi i Impianteve dhe rrjetave Elektrike”, Master Shkencor
 9. “Menaxhimi i energjise elektrike ne rrjetet smart (EMS)/Projektimi i Rrjetave Elektrike TL”, Master Profesional

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2022, pranë departamenteve perkatës:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie

NJOFTIM

Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2022 – 2023, sipas departamenteve sim ë poshtë:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2022 – 2023.
  1. Lënda "PLC", që zhvillohet në bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Master ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  4. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).
  5. Lënda “Bazat e Automatikës” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë për vitin akademik 2022 – 2023.

Lëndët:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. Projektimi i rrjetave elektrike civile dhe industriale”, Master Profesional.
 3. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 4. “Impiante Elektrike”,Master Shkencor.
 5. “Analiza e Sistemeve Energjetike”,Master Shkencor
 6. “Platforma Kompiuterike per Analizen e Sistemeve Elektroenergjetike”(NEPLAN),Master Shkencor
 7. “Pajisjet e Impianteve Elektrike”,Master Profesional
 8. “Projektimi i Impianteve dhe rrjetave Elektrike”, Master Shkencor
 9. “Menaxhimi i energjise elektrike ne rrjetet smart (EMS)/Projektimi i Rrjetave Elektrike TL”, Master Profesional

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kandidatëte interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2022, pranë departamenteve perkatës:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0