<< Prev 1 2 311 12 13 14 15 16 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 29-06-2015 07:38:32 UTC

NJOFTIM

 

Studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 16 KORRIK 2015,  ora 10:00,  SALLA 309 duhet te dorezojne ne sekretari:

1.Fotokopje te kartes se identitetit dhe certifikaten personale

2.Vertetim nga biblioteka

3. Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne

 

datat 13-15 Korrik 2015 ora 13-15

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 25-06-2015 20:37:49 UTC

Njoftim

Data e Provimit të Formimit për tre Diplomat Bachelor në FIE, do të jetë 16 Korrik 2015. Periudha e konsultimeve është 13-15 Korrik 2015.

Studentët që dëshirojnë të japin Provimin e Formimit duhet të regjistrohen në Sekretarinë Mësimore dhe të paguajnë tarifën përkatëse të Diplomimit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 23-06-2015 10:22:29 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të profilit Elektroenergjetike se kontrolli i diplomave do te behet diten  e premte 26/06/2015, Ora 10:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: VINI RE NDRYSHIMET E ORARIT TE PROVIMEVE

Posted by Elektrike on 17-06-2015 13:29:44 UTC

NJOFTIM

 Vini re ndryshimet ne Orarin e Provimeve per datat 22-23 Qeshor per Bachelor dhe Master

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 02-06-2015 19:44:48 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

2.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit: http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER STUDENTET E DIPLOMUAR

Posted by Elektrike on 27-05-2015 14:33:55 UTC

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar dhe Edukimi ne distance se date 29.05.2015 ora 13:00 do te behet cermonia e shperndarjes se diplomave.

Ceremonia do te zhvillohet ne sallen 309, studentet duhen te paraqiten nje ore para prane sekretarise per te kryer procedurat e nevojshme.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Studentet Diplomante Master Shkencor

Posted by Elektrike on 31-03-2015 21:10:56 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Master  Shkencor Energjetike se me date 03.04.2015 ora 09.00 do te behet ndarja e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 30-03-2015 20:09:56 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, dhe sistemi i vjetër, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 17 Prill 2015 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e fundit të Prillit 2015 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 26-03-2015 21:25:13 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e premte me 03.04.2015, ora 09:00-1:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 19-03-2015 22:05:07 UTC

NJOFTIM

Lajmerohen studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 3 Prill 2015 ora 11 te dorezojne ne sekretari:

  1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale
  2. Vertetim nga biblioteka
  3. Mandat –Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 311 12 13 14 15 16 Next >>