<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per tema e diplomes

Posted by Elektrike on 03-04-2017 12:59:22 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 28 Prill 2017 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit, www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e dytë të Majit 2017 të afishuara. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Automatizim i Industrise

Posted by Elektrike on 27-03-2017 11:02:27 EDT

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, viti i tretë të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:         www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 21 Prill 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 21-03-2017 16:02:10 EDT

L A J M E R I M

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet do te behet ne date 28 Mars 2017 ora 13:00 ne sallen 309.  Studentet duhet te dorezojne prane Sekretarise FIE:

1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2. Vertetim nga biblioteka

3.  Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 23-24-27 Mars 2017 ora 12:00 deri 14:00.

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat 23-24-27 Mars 2017 ora 12:00 deri 14:00 .

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per mbrojtjen e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 17-03-2017 07:24:55 EDT
Njoftim
 
Njoftohen studentet diplomante te Ciklit Master Shkencor dhe Master Profesional drejtimi Energjetike se Mbrojtja e diplomes do te zhvillohet ne daten  29.03.2017 ora 90:00, prane departamentit.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Mekatronike

Posted by Elektrike on 13-03-2017 08:14:01 EDT

NJOFTIM

Studentët e Vitit të III bachelor, në Inxhinieri Mekatronike njoftohen se do të fillojnë praktikën mësimore duke nisur nga:

13 Mars 2017 – 7 Prill 2017

Studentët e Vitit të III bachelor, në Inxhinieri Mekatronike duhet të paraqiten ditën e hënë, datë 13 Mars 2017, ora 9:00 në laboratorin e Matjeve Elektrike për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e diplomes

Posted by Elektrike on 13-03-2017 08:04:29 EDT
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e dimrit ( Mars 2017), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat  e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 16 Mars  2017, ora 10:00 – 11:00; Kontrolli i pare - Te paraqiten tre fletët e para të diplomës të plotësuara sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie.
  • 23 Mars 2017, ora 10:00 – 11:00; Kontrolli i dyte - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie.
  • 27 Mars 2017 , ora 11:00-12:00; Kontrolli i fundit - Te dorezohet diploma ne formen perfundimatre ( printur,  lidhur dhe firmosur si dhe kopje elektronike ne CD) Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.
Studentet qe nuk paraqiten ne datat e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftom per kontrollin e diplomes

Posted by Elektrike on 08-03-2017 06:39:07 EST

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master Profesional dhe Master i Shkencave, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Kontrolli i fundit për diplomat është më 13 Mars 2017, ora 10:00 – 11:00. Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.

2.   Studentët duhet ti dorëzojnë diplomat të lidhura libër, pasi të jenë firmosur prej tyre dhe nga udhëheqësi si dhe materialin e diplomes ne CD.

Studentët që nuk paraqiten në 13 Mars 2017, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sesion.

3.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 17 Mars 2017, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Aplikim per Personel Akademik te ftuar

Posted by Elektrike on 01-03-2017 17:25:12 EST

Lajmerim

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike shpall kërkesat për personel akademik të ftuar  për vitin akademik 2016 – 2017 ( semestri i dyte),  si më poshtë:

Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise

-Lënda:   Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale (1 pedagog)

     Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët  janë:

1.      Të ketë kryer studimet e larta në inxhinieri elektrike në vend ose në fakultete analoge jashtë vendit në sistemin e studimeve 5 (pesë) vjeçar ose në sistemin e studimeve 3+2 (Master Shkencor)

2.      Nota mesatare e lendeve baze (matematike, fizike, elektroteknike, teoria e qarqeve elektrike) të jetë ≥ 8.5

3.      Nota mesatare e studimeve universitare ( për studimet 5 vjecare) dhe ajo për çdo nivel të studimeve (Bachelor dhe Master i Shkencave) të jetë ≥ 8.5

4.      Të zotërojë një gjuhë të huaj, me dëshmi apo çertifikatë

5.      Të ketë  eksperiencë pune në fushën e inxhinierisë së sistemeve elektroenergjetike, mbi 5 vjet (preferohen me eksperience pedagogjike).

Të gjithe kandidatët e interesuar duhet të paraqesin brenda datës 10 mars 2017 pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise  dokumentacionin e mëposhtëm:

1.      Kërkesë me shkrim për aplikim

2.      CV ( Curriculum Vitae)

3.      Diplomën e studimeve universitare (për studimet 5 vjecare) dhe ato për çdo nivel të studimeve (Bachelor dhe Master i Shkencave) dhe listën e notave të noterizuar. Aplikantët qe kanë kryer studime jashte shtetit duhet te kenë bere njohjen e diplomave nga MAS).

4.      Kopje e diplomës “Master i Nivelit të dyte”, ose ” Doktor” apo tituj të tjerë akademikë,  të noterizuar në rast se ka. ( Aplikantet që kane kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bëre njohjen e diplomave nga MAS).

5.      Fotokopje të pasaportes ose kartës së identitetit.

6.      Çertifikata kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme ( në rast se ka).

7.      Dëshmi e gjuhës së huaj.

8.       Kopje të librezës së punës ose vërtetim nga qendra e punës ( nëse janë në      

            marrëdhenie pune).

9.        Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftom per kontrollin e diplomes

Posted by Elektrike on 15-02-2017 06:47:14 EST

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

20 Shkurt 2017, ora 12:00 – 13:00.

3 Mars 2017, ora 12:00 – 13:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof.  Aida Spahiu.

3.    Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit

 http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Mekatronike

Posted by Elektrike on 24-01-2017 15:32:49 EST

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Mekatronike, viti i tretë të të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 10 Shkurt 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>