<< Prev 1 2 3 414 15 16 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 18-01-2018 20:22:12 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Shkencor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, viti i dytë, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 2 Shkurt 2018 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.                                 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per perjashtimin nga tarifa e shkollimit

Posted by Elektrike on 08-01-2018 20:39:04 UTC

NJOFTIM

Bazuar ne VKM nr.269, date 29.03.2017, dokumentacioni që nevojitet per tu PERJASHTUAR nga TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT per KATEGORITE E STUDENTEVE TE FIE, qe ndjekin nje program studimi me kohe te plote ne CIKLIN E PARE te studimeve te tyre per vitin akademik 2017 – 2018eshte si me poshte:

a.1. STUDENTET ME AFTESI TE KUFIZUARA, te vertetuar me vendim te KMCAP-se:

a.2. STUDENTET FEMIJE TE PERSONAVE/FAMILJES ME AFTESI TE KUFIZUARA, te vertetuar me VENDIM te KMCAP-se per pune, familjet e te cileve trajtohen/perfitojne nga ligji nr.9355, date 10.03.2005 “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te ndryshuar, NDIHME EKONOMIKE TE PLOTE OSE TE PJESSHME,nga njesite e veteqeverisjes vendore:

1.     per masen e ndihmes ekonomike te plote ose te pjesshme qe perfiton familja e studentit si familje ne nevoje;

2.     per masen e ndihmes sociale qe perfiton prindi invalid;

b.1 Studentet, FAMILJET e te cileve trajtohen/perfitojne NDIHME EKONOMIKE TE PLOTE APO TE PJESSHME nga njesite baze te veteqeverisjes vendore:

b.2    Studentet DERI NE MOSHEN 25 VJEC,qe kane vetem NJERIN NGA PRINDERIT, pasi prindi tjeter eshte ndare nga jeta, me te ardhura vjetore te familjes te pamjaftueshme per perballimin e kostos se studimeve:

1.     Vertetim nga njesia e veteqeverisjes vendor, qe familja perfiton ndihme ekonomike si familje ne nevoje;

2.     Vertetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, qe asnje nga familjaret e studentit(personat mbi 18 vjec) nuk ushtrojne aktivitet privat;

3.     Vertetime nese prindi apo ndonje pjesetar i familjes mbi 18 vjec jane te regjistruar si pune kerkues te papune nga zyra e punes;

4.     Vertetim familiarisht nga ISSH(instituti i sigurimeve shoqerore) nese perfitoje pension apo jo;

5.     Vertetim nese familiaret kane toke ose pasuri te paluajteshme fitimprurese ne pronesi;

c.  Studentet, qe kane perfituar STATUSIN E JETIMIT DERI NE MOSHEN 25 VJEC:         

ç. Studentet DERI NE MOSHEN 25 VJEC, qe kane humbur KUJDESTARINE PRINDERORE, me vendim gjykate te formes se prere:

d.  Studentet DERI NE MOSHEN 25 VJEC, qe jane identifikuar si VIKTIMA TE TRAFIKUT te qenieve njerezore dhe kane perfituar STATUSIN LIGJOR per trajtim si viktima te qenieve njerezore:

dh.   STUDENTET FEMIJE te punonjesve te Policise se Shtetit, te Gardes se Republikes, te Sherbimit te Kontrollit te Brendshem, te Policise se Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi, te Forcave te Armatosura, te Sherbimit Informativ Shteteror dhe te Policise se Burgjeve, qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres, te konfirmuar nga Ministria pergjegjese per punet e brendshme dhe ajo e mbrojtjes:

e.  Studentet ROME dhe BALLKANO–EGJIPTIANET, te konfirmuar si te tille nga Ministria pergjegjese per Mireqenien Sociale;

ë.  Studentet, femije te ISH-TE DENUARVE dhe TE PERNDJEKURVE POLITIKE nga sistemi komunist ose femije TE DENUAR POLITIKE me HEQJE LIRIJE:

SHENIM: Nuk perfitojne perjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit nga ky Vendim, per 2017-2018, studentet qe kane keto statuse:

 

AFATI PER DOREZIMIN E KETIJ DOKUMENTACIONI ESHTE NGA DATA 08 JANAR 2018 – 23 JANAR 2018, PRANE ZYRES SE ADMINISTRATORIT TE FIE, NGA ORA 14.00 – 16.00.

 

Tirane, me 15 Janar 2018

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Temat e diplomes per Master Profesional

Posted by Elektrike on 10-11-2017 16:02:01 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët e Masterit  Profesional,  Viti i II, drejtimi energjetike, te cilet parashikojne te mbrojne diplomen ne sezonin 05.03.2018 – 23.03.2018  se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 17 Nëntor 2017prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ( persona kontakti: Suela Kondo, Donard Shaliu)  formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu ose inxhinieri udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit  www.fie.upt.al.

Njoftimi per aprovimin e temave te diplomave do te afishohet prane Departamentit te Sistemve Elektrike te Fuqise Brenda dates 30 Nendor 2017.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 27-10-2017 15:42:24 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional, në Inxhinieri Mekatronike  dhe Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, viti II njoftohen se do të fillojnë praktikën mësimore duke nisur nga:

30 Tetor 2017 – 22 Dhjetor 2017

Studentët duhet të paraqiten ditën e hënë,

datë 30 Tetor 2017, ora 9:30 në laboratorin e Matjeve Elektrike

për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per hapjen e konkursit per aplikim per pedagog te ftuar

Posted by Elektrike on 02-10-2017 14:07:43 UTC

NJOFTIM

Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise, hape konkursin per pedagoge te ftuar per te mbuluar leksionet dhe Praktiken Mesimore sa vijon:

Lendet: 

1.      “Qendrueshmeria Elektrike  e Izolimit dhe matjet ne TL” -   Viti i pare  Master Shkencor- Leksione

2.      “Mbitensionet dhe Koordinimi i Izoacionit ne Sistemin  Elektroenergjetik  -   Viti i pare  Master Shkencor- Leksione

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete experience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

 

 

Lenda:

3.      “Teknika e Tensioneve te Larta” - Viti I Pare Master Profesional -Leksione.

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete eksperience pune ne sektorin elektroenergjetik, eksperience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

Lenda:

4.      “Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale”Niveli Master  - Leksione,  qe zhvillohet ne semestrin e dyte te vitit akademik 2017-2018.

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete eksperience pune ne sektorin elektroenergjetik, eksperience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

 

5.      “Praktika Mesimore”

Kriteret

·         Kandidati duhet te kete perfunduar studimet e ciklit te dyte Master Shkencor ne Drejtimin Eenergjetik, ose studimet e ciklit 5 vjecar  me Diplome Inxhinier elektrike Profili Energjetike.

·         Preferohet te kete eksperience pune ne sitemin elektroenergjetike, te jete  ne pozicione drejtuese, manaxheriale dhe vendimarrese, per te garantuar realizmin dhe mbarevajtjen e praktikave mesimore te studenteve;

·         Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive te domosdoshme tek studentete.  

·         Jane te avantazhuar kandidate qe kane treguar fryme bashkepunimi me Deparatamentin e sistemeve Elektrike te Fuqise 

Dokumentacioni i aplikanteve duhet te dorezohet prane DSEF Brenda dates 14.10.2017.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 26-09-2017 09:28:07 UTC

L A J M E R I M

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet do te behet ne date 5 Tetor 2017 ora 09:00 ne sallen 309/209 Studentet duhet te dorezojne prane Sekretarise FIE:

1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2. Vertetim nga biblioteka

3. Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 27-28-29 Tetor 2017 ora 12:00 deri 14:00.

Konsultimet per te tre drejtimet Automatizim, Energjitike dhe Mekatronike ne daten 27-28-29 tetor 2017 prane zyrave te pedagogeve te lendeve.

Programi i lendeve te Provimit te Formimit gjendet ne website e meposhtem:

http://fie.upt.al/bachelor.php

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi marrjen e Temave te Diplomave

Posted by Elektrike on 22-09-2017 12:01:50 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 3 Nëntor 2017 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu ose inxhinieri udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e tretë të Nëntorit 2017 të afishuara në Departament.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 15-09-2017 13:54:30 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional,  të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

  1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

21Shtator 2017, ora 10:00 – 12:00.

29Shtator 2017, ora 10:00 – 12:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikes, nga Dr. Margarita Gjonaj për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, nga Prof. Asc. Dr. Genci Sharko për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3.Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3.   Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë:

4 Tetor ora 10:00 – 12:00

Pranë Departamentit të Automatikës nga Prof. Dr. Aida Spahiu.

4.   Mbrojtja e diplomës do të jetë: 11 Tetor ora 9:00

 

                                                

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 08-09-2017 13:34:04 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, pra kanë më shumë se 30 kredite duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 29 Shtator 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin dhe Mbrojtien e Diplomave

Posted by Elektrike on 08-09-2017 13:32:23 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e vjeshtes ( Tetor 2017), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat  e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 28 Shtator 2017, ora 10:00 – 11:00 - Kontrolli i dyte  - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te FIE.
  • 09 Tetor 2017 , ora 11:00-12:00 -   Kontrolli i trete dhe dorezimi i Diplomes - Te paraqitet  diploma ne formen perfundimtare.  (printuar,  lidhur dhe firmosur si dhe kopje elektronike ne CD) Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.
  • 12 Tetor 2017 - Mbrojtja e Diplomave ora 9:00
Studentet qe nuk paraqiten ne datat e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 414 15 16 Next >>