<< Prev 1 2 3 4 514 15 16 Next >>

Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 07-07-2017 08:27:56 UTC

NJOFTIM

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te tjera drejtimet do te behet ne date 18 Korrik 2017 ora 9:00 ne sallen 309Te dorezohen prane Sekretarise FIE:

1.                        Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.                        Vertetim nga biblioteka

3.                        Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat:

                                  12/13/14 korrik 2017 ora 12-14

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat:

                                  12/13/14 korrik 2017 ora 12-14   

http://fie.upt.al/bachelor.php

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 23-06-2017 07:44:27 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional,  të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

19 Qershor 2017, ora 10:00 – 12:00.

3      Korrik 2017, ora 10:00 – 12:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, nga Dr. Gentian Dume për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Alfred Pjetri për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

4.   Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 10 Korrik ora 10:00 – 12:00

Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Aida Spahiu.

5.   Mbrojtja e diplomës do të jetë: 14 Korrik ora 9:00

 

Njoftim i dates  22/06/2017

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per mbrojtien e praktikes

Posted by Elektrike on 12-06-2017 11:58:17 UTC

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e vitit të III Bachelor dhe Master në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Bachelor dhe Master në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet në datën dhe orën e caktuar në orarin e provimeve: pranë laboratorit të Matjeve Elektrike dhe Transmisioneve Elektrike

Studentë do të lejohen të mbrojnë praktikën nëse kanë:

1.    Vërtetimin që kanë kryer praktikën të firmosur dhe vulosur.

2.    Formulari i Vlerësimit të Studentit Praktikant të plotësuar nga kompania, formulari 1.

3.    Formularin “Raporti Perfundimtar i praktikës” i plotësuar nga studenti praktikant.

4.    Materialin e praktikës të shkruar në Word, të printuar dhe të lidhur. Në kapak duhet të vihet titulli i praktikës si dhe emrat e studentëve së bashku me firmat e tyre.

5.     Prezantimi në Powerpoint. 

6.    Materiali i praktikës në CD.

Formularët dhe shpjegimet për to i gjeni në faqen www.fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 08-06-2017 15:31:34 UTC
Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e veres ( Korrik 2017), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat  e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 29 Qershor 2017, ora 10:00 – 11:00 - Kontrolli i dyte  - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie.
  • 10 Korrik 2017 , ora 11:00-12:00      Kontrolli i trete  - Te paraqitet  diploma ne formen perfundimatre 
  • 12 Korrik 2017 Dorezimi i diplomes  (printur,  lidhur dhe firmosur si dhe kopje elektronike ne CD) Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.
  • 14 Korrik 2017 - Mbrojtja e Diplomave ora 9:00
 
Studentet qe nuk paraqiten ne datat e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per pagesen e dyte te tarifes se shkollimit

Posted by Elektrike on 17-05-2017 08:33:51 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e Vitit te Pare dhe te Dyte Master Shkencor dhe Vitit te Pare Master Profesional te Fakultetit te Inxhinierise Elektrike, se duke nisur qe sot, te kryejne pagesen e kestit te dyte te tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2016 – 2017 ne shumen 45.000leke per Masterin Shkencor dhe 33.000leke per Masterin Profesional sipas fatures se arketimit leshuar nga zyra e finances.

Afati i fundit i pageses se tyre eshte data 26 Maj 2017, afat ne te cilin perfshihen edhe ata studente te Vitit te Pare, te Dyte dhe te Trete te Bachelor-it te FIE, te cilet nuk e kane kryer pagesen e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2016 – 2017 deri tani.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: IAL Pyetesor per studentet

Posted by Elektrike on 09-04-2017 12:05:14 UTC

Përshëndetje të nderuar,

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. 

Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit në fjalë.

Për të thithur opinionin e një numri sa më të madh studentësh, lutemi bashkëpunimin Tuaj në shpërndarjen e këtij e-maili tek studentët e institucionit tuaj, si dhe publikimin e njoftimit dhe linkut të mëposhtëm në faqen Web te IAL-së/fakultetit.  

Për të plotësuar pyetësorin në fjalë mjafton të klikohet linku:  https://www.surveymonkey.com/r/8LHNRZT  të plotësohet pyetësori dhe në fund të klikohet kutia “Done”.

Pyetësori do të jetë i vlefshëm për tu plotësuar deri në dt. 24 prill 2017.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

 

 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per tema e diplomes

Posted by Elektrike on 03-04-2017 17:03:53 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të profilit Elektroenergjetike  të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet.

Te paraqiten prane departementit te Sistemeve Elektrike te Fuqise per ndarjen e temave te diplomave  ne date 05.04.2017 nga ora 11:00 deri 12: 00. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per tema e diplomes

Posted by Elektrike on 03-04-2017 16:59:22 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 28 Prill 2017 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit, www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e dytë të Majit 2017 të afishuara. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore per studentet Bachelor Automatizim i Industrise

Posted by Elektrike on 27-03-2017 15:02:27 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, viti i tretë të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:         www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 21 Prill 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 21-03-2017 20:02:10 UTC

L A J M E R I M

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet do te behet ne date 28 Mars 2017 ora 13:00 ne sallen 309.  Studentet duhet te dorezojne prane Sekretarise FIE:

1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2. Vertetim nga biblioteka

3.  Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 23-24-27 Mars 2017 ora 12:00 deri 14:00.

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat 23-24-27 Mars 2017 ora 12:00 deri 14:00 .

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 514 15 16 Next >>