<< Prev 1 2 35 6 714 15 16 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim mbi praktikat mesimore MP Viti II

Posted by Elektrike on 01-11-2016 14:48:57 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen studente e Masterit Profesional ne Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrise dhe Master Profesional ne Inxhinieri Mekatronike qe neser, ne date 2 Nentor 2016, ora 10:00 te paraqiten tek Laboratori i Matjeve Elektrike per te marre instruksionet per praktiken mesimore.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per regjistrimet ne Ciklin e Dyte te Studimeve

Posted by Elektrike on 25-10-2016 12:42:35 UTC

NJOFTIM

 

Lajmerohen kandidatet fitues te ciklin e dyte master se rrgjistrimet do te behet prane sekretarise FIE ne datat 26, 27 dhe 28 tetor. Pagesate e tarifes se regjistrimit dhe ajo per kestin e pare do te behen pas regjistrimit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per terheqjen e kartonit te diplomave

Posted by Elektrike on 25-10-2016 12:15:03 UTC

Njoftohen studentet e Diplomuar te Ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Sistemi Pesevjecar se pas dates 1 nentor mund te paraqiten prane sekretarise per terheqjen e Kartonit te Diplomes.

Studente duhen te kene me vete karten e identitetit (ID) dhe te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per tema e diplomes

Posted by Elektrike on 21-10-2016 13:20:58 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, dhe sistemi i vjetër, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e parë të Dhjetorit 2016 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per regjistrimet dhe Kriteret e pranimit ne Ciklin e Dyte te studimeve

Posted by Elektrike on 17-10-2016 20:23:32 UTC

NJOFTIM

Aplikimet për ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master i Shkencave, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike do të kryhen:  në datat 17, 18, 19 dhe 20 Tetor 2016, ora 9:00 – 15:00, pranë Departamentit. 

Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master ne programin e studimit Inxhinieri Elektrike – Elektroenergjetike

1.     Master Profesional ne Inxhinieri elektrike, dejtimi elektroenergjetike:

·        Kane perfunduar studimet Bachelor;

·        Renditja e aplikanteve behet sipas notes mesatare te ponderuar;

·        Pranohen studente nga programe studimi ekuivalente ne institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara; 

2.     Master Shkencor ne Inxhinieri elektrike, drejtimi elektroenergjetike:

·        Kane perfunduar studimet Bachelor;

·        Kriteret e percaktuara ne nenin 76/4 dhe ne nenin 76/5 te Ligjit Nr.80/2015;

·        Renditja e aplikanteve behet sipas notes mesatare te ponderuar;

·        Pranohen studente nga programe studimi ekuivalente ne institucione te te tjera te arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, te akredituara ;

·        Kanditatet fitues duhet ta kene noten mesater 7. Nese nuk plotesohet numri minimal per hapjen e programit,  mesatarja pranohet me e ulet sipas renditjes se kanditateve deri ne plotesimine numrit 10.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per regjistrimet dhe Kriteret e pranimit ne Ciklin e Dyte te studimeve

Posted by Elektrike on 14-10-2016 10:06:39 UTC

NJOFTIM

Aplikimet për ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master i Shkencave, në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike do të kryhen:  në datat 17, 18, 19 dhe 20 Tetor 2016, ora 9:00 – 15:00, pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike. 

Studentët duhet të kenë me vete dokumentacionin e kërkuar nga Udhëzimi Nr. 24/1, datë 12.10.2016, Kreu IV/III, pika 12.

Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve Master, për diplomat që mbështet Departamenti i Automatikës.

1.   Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Inxhinieri Mekatronike

-         Kanë përfunduar studimet Bachelor

-         Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar

-         Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në         institucione te tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akrediduara.

2.     Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë

-         Kanë përfunduar studimet Bachelor

-         Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 te Ligjit Nr.80/2015.

-         Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar

-         Kandidatët fitues duhet ta kenë notën mesatare 7. Nëse nuk plotësohet numri minimal për hapjen e programit mesatarja pranohet më e ulët deri sa numri studentëve të pranuar në total të jetë 10.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 11-10-2016 09:10:29 UTC

L A J M E R I M

Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet zhvillohet ne daten 17 Tetor 2016 ora 10;00 ne sallat 309/ 316/ 317.

Te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine ne datat 11-12-13-14 Shtator 2016 ora 12-14

Veprimet me zyren e finacave ne datat 11-12-13-14 Shtator 2016 ora 12-14

Programet dhe Orarin e konsultimeve i gjene ne faqen :

http://fie.upt.al/bachelor.php

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi daten e mbrojties se diplomes

Posted by Elektrike on 04-10-2016 12:23:23 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1.   Studentët duhet ti dorëzojnë diplomat të lidhura libër, pasi të jenë firmosur prej tyre dhe nga udhëheqësi në 5 Tetor 2016 ora 10, tek laboratori i Automatikës

Studentë duhet të kenë me vete:

-         fotokopje të çertifikatës së gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar,

-         faturën e pagesës tek financa FIE,

-         materialin e diplomës në CD.

2.   Mbrojtja e diplomave do të bëhet më 10 Tetor 2016, ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Sezonin Special te Provimeve te Tetorit

Posted by Elektrike on 29-09-2016 13:24:18 UTC

NJOFTIM

Provimet e sezonit specila  te Tetorit per Fakultetin e Inxhinjerise Elektrike do te zhvillohet ne date 3

​ tetor ​ne oren 9:00 ne te gjitha sallat e katit te trete te FIE (305/306/309/316/317).
Per me shume informacion kontaktoni me 
petagogun pergjegjes te lendes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Sezonin Special te Provimeve te Tetorit

Posted by Elektrike on 26-09-2016 15:36:54 UTC

Njoftim

Në datën 30 Shtator 2016 do të hapet një sezon special provimesh  për studentët e vitit  të tretë të programeve studimit të ciklit të parë (Bacheior), studentet e vitit dytë të programeve të studimit Master Profesional dhe Master Shkencave  studentet e vitit pestë te programeve të integruara te studimit si dhe për studentet e sistemit të vjetër pesevjeçar.

1. Studentet qe mund te regjistrohen ne kete sezon special, jane ata student qe kane vetem nje provim moduli te pashlyer (se bashku me detyrimet, si detyra kursi ose projekt kursi, nese k ate tilla) para hyrjes ne mbrojtien e tezes se diplomes ose provimit perfundimtar

2. Regjistrimi i kesaj kategorie studentesh per kete sezon special do te behet prane sekretarive mesimore te fakultetit perkates, nga ora 8:00 te dates 27 shtator deri ne oren 14:00 te dates 29 Shattor 2016.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 35 6 714 15 16 Next >>