<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2020-2021.

Posted by Elektrike on 24-09-2021 10:57:20 UTC
 
 
NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të
Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:
1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e veres, viti akdemik 2020-2021 do të
jenë:
17 Shtator 2021, ora 11:00 – 12:00
30 Shtator 2021, ora 11:00 – 12:00
 
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga MSc. Denis
PANXHI për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të
Industrisë, Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike,
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
 
- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në
 
faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al
 
- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me
 
kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al
 
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para,
 
skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
 
5 Tetor 2021, ora 09:00 – 11:00
 
Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, Dr. Alfred PJETRI.
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:
8 Tetor 2021, ora 10:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per Mbrojtjen e Diplomes Cikli i Dyte

Posted by Elektrike on 14-09-2021 07:40:53 UTC

Njoftim

- Provimi i formimit për programin e studimit “Master Profesional në Inxhinieri Elektrike”, profili “Automatizim Industrie” dhe “Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike” në datën 30/09/2021, ora 10.00 në sallat 309, 307.

- Mbrojta e diplomave në programin e studimit “Master Profesional në Inxhinieri Elektrike”, profili “Automatizim Industrie” dhe “Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike” në datën 08/10/2021, ora 10.00 në sallat 309, 307.

- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Profesional në Elektroenergjitikë”, drejtimi: Energjitikë, do të zhvillohet në datën 12/10/2021 ora 10.00 në sallat 212, 211 3-

- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Shkencor në Inxhinieri Elektrike”, profili: Automatizim i Industrisë, do të zhvillohet në datën 08/10/2021, ora 10.00 në sallat FIE 309, FIE 307.

- Mbrojtja e diplomave në programin e studimit “Master Shkencor në Inxhinieri Elektrike”, profili: Energjitikë, do të zhvillohet në datën 12/10/2021 ora 10.00 në sallat 212, 211.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 14-09-2021 07:37:09 UTC

Njoftim

Provimet e formimit për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” do të zhvillohen në datat dhe oraret si më poshtë:

- Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili “Automatizim Industrie”, datë 29/09/2021, ora 10.00, salla 309

- Bachelor në Inxhinieri Mekatronike, datë 29/09/2021, ora 10.00, salla 307

- Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili “Energjitikë”, datë 01/10/2021, ora 10.00, salla 309

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Mbi proceduren e pranimit dhe regjistrimit të kandindatëve që aplikojnë për transferim të studimeve, program të dytë studimi, ne programet e ciklit të Parë, kandidatëve nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut,Mali i Zi, Presheva, Medvegja, dhe Bujanovci

Posted by Elektrike on 08-09-2021 11:59:31 UTC

LAJMERIM

Mbi proceduren e pranimit dhe regjistrimit të kandindatëve që aplikojnë për transferim të studimeve, program të dytë studimi, ne programet e ciklit të Parë, kandidatëve nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut,Mali i Zi, Presheva, Medvegja, dhe Bujanovci, kandidatë me statusin e personit me aftësi të kufizuar,  kandidatë, me statusin e ballkano-egjiptianve me statusin e jetimit, kandidatë shtetas të huaj në programet e Ciklit të Parë

Aplikimet kryhen nga Dt.02.09.2021-13.09.2021, pranë Sekretarisë Mësimore.

Për sqarime të mëtejshme në lidhje me dokumentacionin, do drejtoheni pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Orari provimeve

Posted by Elektrike on 07-09-2021 10:40:25 UTC

Njoftim

Njoftohen te gjithe pedagoget dhe studentet se orari i provimeve eshte shpallur ne faqen e interneti. ketu

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per terheqjen e kartonit te Diplomes

Posted by Elektrike on 23-07-2021 21:06:56 UTC
L A J M E R I M
Lajmërohen studentët se terheqja e Diplomave per Ciklin e Pare Bachelor ne Inxhinieri Mekatronike, si dhe per Ciklin e Dyte te studimeve Master i Shkencave si dhe Master
Profesional me 60 kredite formimi do të bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke filluar nga Dt 19.07.2021 deri date 02. 08.2021 nga e hëna- premte ora 10:00 deri  12:00. Për tërheqjen e diplomave :
1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe plotësimit të formularit të miratuar, me anë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve në përmbajtje të
diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.
2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.
 
Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë distancimin fizik.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per provimin e formimit

Posted by Elektrike on 03-07-2021 09:01:17 UTC
LAJMERIM
Lajmërohen studentët që do të zhvillojnë mbrojtjen e Provimit të Formimit / mbrojtjen e Diplomës, se afati i dorëzimit të dokumentacionit, para mbrojtjes së provimit të formimit/diplomës, kryhet në sekretarinë Mësimore nga Dt.12.07.2021-18.07.2021:
 
Për Diplomën Bachelor :
1. Fotokopje të kartës së identitetit dhe certifikate personale ose familjare.
2. Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT-së.
 
Për Diplomën Master :
1. Fotokopje të kartës së identitetit dhe certifikatë personale ose familjare.
2. Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT-së.
3. Dëshminë e mbrojtjes së gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar), në rast se nuk e kanë dorëzuar më parë, e vlefshme vetëm për Masterin e Shkencave.
 
Për Diplomën Bachelor/Master konfirmimi financiar për likuidimin e detyrimeve do të kryhet pranë zyrës së financës.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 07-06-2021 20:06:31 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

  1. Dy kontrollete para të diplomave për sezonin e veres, viti akdemik 2020-2021 do të jenë:

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga MSc. Darjon DHAMO për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë, Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike,

  1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

  1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, Dr. Alfred PJETRI.

  1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per vend pune

Posted by Elektrike on 11-05-2021 07:04:41 UTC

Vendi i Punes:Inxhinier Automatizimi

Kompania,Vibtis sh.p.k
Kualifikime: 
-Diplome Universitare ne Automatizim Industrie/ose Mekatronik
-Minimalisht,2-3 vite eksperience
-Te kete njohuri mbi konceptet baze te automatizimit
-Te kete njohuri mbi protokollet e komunikimit HART,Ethernet,Modbus etj.
-Te kete njohuri mbi instrumentat matese te procesit per perdorim ne industr
lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Karta e Studentit

Posted by Elektrike on 08-05-2021 10:11:56 UTC

Diten e hene, date 10 Maj 2021, Agjencia e Rinise, do te rifilloje pajisjen me karte studenti ne cdo fakultet. Bashkelidhur oraret e sporteleve te Kartes se Studentit per cdo fakultet.

Oraret
lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>