<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 30-03-2015 16:09:56 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, dhe sistemi i vjetër, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 17 Prill 2015 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e fundit të Prillit 2015 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 26-03-2015 17:25:13 EDT

Njoftim

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e premte me 03.04.2015, ora 09:00-1:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 19-03-2015 18:05:07 EDT

NJOFTIM

Lajmerohen studentet qe do te mbrojne Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet ne date 3 Prill 2015 ora 11 te dorezojne ne sekretari:

  1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale
  2. Vertetim nga biblioteka
  3. Mandat –Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat 25-26-27 Mars 2015 ora 13-15

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 19-03-2015 17:59:08 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe sistemi i vjetër pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.         Diplomat e përfunduara do të dorëzohen në Departament bashkë me CD.

në datë 6 Prill 2015 ora 12:00.

2.    Studentët duhet të kenë me vete fotokopje të certifikatës së gjuhës angleze si dhe vërtetim nga biblioteka që nuk kanë detyrime.

3.   Mbrojtja e diplomave për këto studentë do të bëhet më:  Prill 2015, ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 17-03-2015 16:57:36 EDT

Njoftim

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e hene me 23.03.2015, ora 09:00-1:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 12-03-2015 11:10:33 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit do të jenë:

2.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 04-03-2015 13:19:19 EST

NJOFTIM

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Energjetike se do të fillojnë praktikën mësimore pranë OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Energjetike duhet të paraqiten ditën e premte, datë 6 Mars 2015, ora 10.00 në Laboratorin e Tensioneve te Larta (kati i pare FIE) salla 109  për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 02-03-2015 11:25:59 EST

NJOFTIM MBI PRAKIKEN MESIMORE

Njoftohen studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike se do të fillojnë praktikën mësimore pranë operatoreve te Energjise Elektrike:  OST dhe  OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike para se te marin udhezimet  mbi praktiken mesimore duhet te paraqiten ne Laboratorin e Impianteve Elektrike dhe Mbrojtes Rele, FIE, me qellim dhenien e te dhenave mbi vendbanimin aktual te tyre, kjo ka per qellim pergatitjen e listave emerore per praktikat mesimore bazuar tek vendbanimi i tyre aktual. 

Laboratori i Impianteve Elektrike dhe Mbrojtjes Rele

Kati i Pare, (koridori i gjate) dera e trete djathtas

Person Kontakti: MSc. Ing. Donald Shaliu

dt. 03.03.2015  ora 09.00-14.00,

dt. 04.03.2015 ora 08.00-09.30

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 02-03-2015 09:27:03 EST

NJOFTIM

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Viti i III bachelor në Inxhinieri Mekatronike njoftohen se do të fillojnë praktikën mësimore pranë OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë duhet të paraqiten ditën e hënë, datë 9 Mars 2015, ora 9:00 në sallën 305 për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Studentët e Vitit të III bachelor, në Inxhinieri Mekatronike duhet të paraqiten ditën e hënë, datë 9 Mars 2015, ora 9:00 në sallën 306 për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Shperndarjen e Kartonit te Diplomes

Posted by Elektrike on 19-02-2015 12:26:19 EST

Njoftim

Njoftohen studente e diplomuar te cikleve Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, te te tre drejtimeve se diten e hene 23/02/2015 ora 14:00 ne sallen 309 do te zhvillohet cermonia e dhenies se Kartonit te Diplomes.

Shtudente duhet te paraqiten 2 ore para, prane sekretarise mesimore per te kryer procedurat administrative. Studentet duhet te kene me vete karte ID si dhe duhet te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare me fakultetin.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>