<< Prev 1 2 314 15 16 17 18 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 17-03-2015 20:57:36 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e hene me 23.03.2015, ora 09:00-1:00 prane departamentit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 12-03-2015 15:10:33 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit do të jenë:

2.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave dhe sistemi i vjetër, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3.  Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Automatizimi i Industrisë do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4. Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, Inxhinieri Mekatronike do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara.

5. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 04-03-2015 18:19:19 UTC

NJOFTIM

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Energjetike se do të fillojnë praktikën mësimore pranë OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Energjetike duhet të paraqiten ditën e premte, datë 6 Mars 2015, ora 10.00 në Laboratorin e Tensioneve te Larta (kati i pare FIE) salla 109  për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 02-03-2015 16:25:59 UTC

NJOFTIM MBI PRAKIKEN MESIMORE

Njoftohen studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike se do të fillojnë praktikën mësimore pranë operatoreve te Energjise Elektrike:  OST dhe  OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III Bachelor, drejtimi Energjetike para se te marin udhezimet  mbi praktiken mesimore duhet te paraqiten ne Laboratorin e Impianteve Elektrike dhe Mbrojtes Rele, FIE, me qellim dhenien e te dhenave mbi vendbanimin aktual te tyre, kjo ka per qellim pergatitjen e listave emerore per praktikat mesimore bazuar tek vendbanimi i tyre aktual. 

Laboratori i Impianteve Elektrike dhe Mbrojtjes Rele

Kati i Pare, (koridori i gjate) dera e trete djathtas

Person Kontakti: MSc. Ing. Donald Shaliu

dt. 03.03.2015  ora 09.00-14.00,

dt. 04.03.2015 ora 08.00-09.30

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 02-03-2015 14:27:03 UTC

NJOFTIM

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Viti i III bachelor në Inxhinieri Mekatronike njoftohen se do të fillojnë praktikën mësimore pranë OSHEE duke nisur nga:

9 Mars 2015 – 3 Prill 2015

Studentët e Vitit të III bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë duhet të paraqiten ditën e hënë, datë 9 Mars 2015, ora 9:00 në sallën 305 për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Studentët e Vitit të III bachelor, në Inxhinieri Mekatronike duhet të paraqiten ditën e hënë, datë 9 Mars 2015, ora 9:00 në sallën 306 për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Shperndarjen e Kartonit te Diplomes

Posted by Elektrike on 19-02-2015 17:26:19 UTC

Njoftim

Njoftohen studente e diplomuar te cikleve Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, te te tre drejtimeve se diten e hene 23/02/2015 ora 14:00 ne sallen 309 do te zhvillohet cermonia e dhenies se Kartonit te Diplomes.

Shtudente duhet te paraqiten 2 ore para, prane sekretarise mesimore per te kryer procedurat administrative. Studentet duhet te kene me vete karte ID si dhe duhet te kene shlyer te gjitha detyrimet financiare me fakultetin.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Mundesi Punesimi per Studentet

Posted by Elektrike on 12-02-2015 19:28:30 UTC

"GATI PËR TREGUN E PUNËS!”

Në Shqipëri, shkalla e papunësisë është e lartë dhe në një tendencë në rritje. Sipas Institutit Kombëtarë të Statistikave dhe Anketës së Forcave të Punës, numri i të rinjve të moshës 15-29 tregon një normë papunësie prej 31,3%. Vështirësitë e shumta të të rinjve për të hyrë dhe stabilizuar në tregun e punës tregon se punonjësit e rinj janë më të ekspozuar ndaj informalitetit se sa të rriturit. Papunësia e të rinjve dhe informalitetit vendos kosto të larta për Shqipërinë.

Për këtë qëllim, AS@N me mbështetjen e Assist Impact / USAID është duke implementuar projektin "Gati për tregun e punës”. Qëllimi i këtij projekti është të mësuarit përmes përvojës dhe kontributin në ndërtimin e njohurive dhe aftësive të të rinjve shqiptarë në tregun e punës me synimin për të identifikuar mundësitë, për të shqyrtuar alternativat dhe për të patur sukses në shoqëri. Këshillimi i karrierës dhe shërbimet e këshillimit do të përgatisin të rinjtë për të hyrë në tregun e punës dhe të kenë përvojën e tyre të parë të punës. Në kuadër të projektit tre trajnime do të zhvillohen në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë dhe pas trajnimeve, pjesëmarrësit e rinj do të kenë mundësi të marrin pjesë në një program tre mujor Internshipi. Praktikat kanë provuar të jenë një mundësi e shkëlqyer për të lehtësuar kalimin e të rinjve nga sistemi arsimor në tregun e punës. Sipas përvojave të Rrjetit AS@N, praktikat janë një mënyrë e suksesshme për të gjetur një punë të qëndrueshme dhe për të filluar karrierën.

Projekti "Gati për tregun e punës” është në kuadër të një sërë iniciativash që ndërmerr organizata jonë për integrimin e të rinjve shqiptarë në tregun e punës dhe mbi të gjitha konsiston në vendosjen e komunikimit dhe bashkëveprimit midis të rinjve shqiptarë që studiojnë në universitete të ndryshme dhe kompanive të biznesit në Shqipëri. Nëpërmjet kësaj iniciative synojmë ndërgjegjësimin dhe rritjen e kapacitetit të të rinjve,përsa i përket informimit të tyre në lidhje me tendencat e tregut të punës dhe si duhet ta nisin karrierën e tyre nëpërmjet aksesit në informacion, pjesëmarrjes aktive dhe mundësimit të Internshipeve në Kompani dhe Institucione në Shqipëri.

*      *      *

AS@N është një organizatë e pavarur jo-fitimprurëse, si një rrjet gjithëpërfshirës i profesionistëve të rinj shqiptarë që studiojnë apo janë diplomuar jashtë vendit dhe në Shqipëri, themeluar në vitin 2003. Eshtë rrjeti më i madh rinor me më shumë se 3000 profesionistë të rinj që janë diplomuan ose që janë duke u diplomuar në institucionet arsimore më të mira Evropiane e Amerikane në mbarë botën, por edhe në Shqipëri. AS@N bazohet në nevojën që shoqëria shqiptare ka në drejtim të shfrytëzimit të potencialit të tyre intelektual dhe profesional. Qëllimi kryesor i AS@N është përdorimi i Rrjetit kombëtar të studentëve shqiptarë jashtë Shqipërisë, si një instrument që influencon dhe realizon zhvillimin e politikave që orientojnë investimin e të ardhmes së të rinjve shqiptarë në Shqipëri apo për Shqipërinë. Punësimi i të rinjve dhe Zhvillimi i tyre, Mirëqeverisja dhe Ngritja e Kapaciteteve, Zhvillimi Social dhe Trashëgimia Kulturore, janë fushat kryesore ku angazhohet AS@N.

AS@N ka implementuar ndër vite iniciativa të ndryshme me impakt të konsiderueshëm social, në interes të të rinjve të diplomuar brenda dhe jashtë vendit, forcimin të kapaciteteve të tyre dhe pozicionit përkatës në shoqëri, në sajë të kontributit që ata mund të japin për zhvillimin e vendit. AS@N ka mbështetur nevojën për programin Brain Gain (Rikthimi i Trurit) si një iniciativë e qëndrueshme dhe e mirë-organizuar dhe ka bashkëpunuar me Qeverinë Shqiptare dhe Departamentin e Administratës Publike (DAP) për të krijuar mundësi për realizimin e praktikave për studentët shqiptarë që studiojnë jashtë vendit. Nëpërmjet programit të internshipeve të organizuar nga AS@N në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm, qindra të rinj kanë patur mundësinë të kryejnë praktika në administratën publike dhe në sektorin privat. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 10-02-2015 20:37:56 UTC

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e vitit të II Master Profesional, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet në datën dhe orën e caktuar në orarin e provimeve:

Studentë do të lejohen të mbrojnë praktikën nëse kanë:

1.    Formularin e miratimit të praktikës, firmosur nga kompania dhe aprovuar nga përgjegjësi i departamentit.

2.    Vërtetimin që kanë kryer praktikën të firmosur dhe vulosur.

3.    Formulari i Vlerësimit të Studentit Praktikant të plotësuar nga kompania, formulari 1.

4.    Formularin “Raporti Perfundimtar i praktikës” i plotësuar nga studenti praktikant.

5.    Materialin e praktikës të shkruar në Word, të printuar dhe të lidhur. Në kapak duhet të vihet titulli i praktikës si dhe emrat e studentëve së bashku me firmat e tyre.

6.     Prezantimi në Powerpoint. 

7.    Materiali i praktikës në CD.

Formularët dhe shpjegimet për to i gjeni në faqen www.fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per studentet Diplomante

Posted by Elektrike on 16-12-2014 09:10:51 UTC

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, dhe sistemi i vjetër, të Automatizimit të Industrisë se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 22 Dhjetor 2014 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit  www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e parë të Janarit 2015 në faqen e Fakultetit.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per studentet e vitit te Pare Master Shkencor dhe Master Profesional

Posted by Elektrike on 27-11-2014 12:43:57 UTC
NJOFTIMNjoftohen studentet e vitit te pare Master Shkencor dhe Master Profesional se procesi mesimor fillon me date 1 dhjetor 2014

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 314 15 16 17 18 Next >>