<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>

Dekani: Njoftim

Posted by Elektrike on 08-09-2014 08:24:29 UTC
NJOFTIM Për shkak të evenimentit që do të zhivollohet në Sheshin “ Nënë Tereza” me datë 21 Shtator 2014 provimet e datave 19 dhe 20 Shtator 2014 do të zhvillohen me datën 22 Shtator 2014 në të njëjtën Orar dhe Sallë që janë afishuar. lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Mbrojtien e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 08-07-2014 12:45:33 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional si dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Mbrojtja e diplomave për këto studentë do të bëhet më:

                               11 Korrik 2014, ora 9:00,  Laboratori i Makinave Elektrike 

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Elektroteknikes: Njoftim mbi praktikat MP ne Inxhinieri Elektrike, Automatizi​m dhe Inxhinieri Mekatronik​e

Posted by Elektrike on 04-07-2014 07:40:20 UTC

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin që gjendet ne faqen e Fakultetit:                    www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 19 Shtator 2014 në Laboratorin e Transmisioneve Elektrike tek Ing. Mimoza Noka.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 18-06-2014 07:47:50 UTC

NJOFTIM

Studentët të cilët kanë shlyer 175 ETCS (kredite) si dhe janë regjistruar pranë sekretarisë mësimore te FIE njoftohen se “Provimi i Formimit” për Diplomat:

1.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike , Automatizim – Industrie

2.  Bachelor në Inxhinieri Elektrike,  Energjitikë

3.  Bachelor në Inxhinieri, Mekatronikë.

do të zhvillohet në orën 9:00 te salla 309 në datën 14  KORRIK  2014.

Shenim:

Studentët duhet të kenë me vete një mjet identifikimi (Pasaportë ose kartë identiteti).

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER MBROJTIEN E PRAKTIKES DREJTIMI BACHELOR MEKATRONIKE

Posted by Elektrike on 16-06-2014 13:09:23 UTC

NJOFTIM

Me datën 7/ 6/ 2014 te Laboratori i Transmisioneve ElektrikeOrën 9:00 do të zhvillohet mbrotja e Praktikave për studentët e vitit të Tretë të Drejtimit: Bachelor në Inxhinieri Mekatronikë.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 16-06-2014 13:05:02 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet diplomante te Master Shkencor, Master Profesional si dhe sistemi i 5-vjecar se kontrolli i Projekt Diplomes do te zhvillohet diten e enjte me 19.06.2014, ora 9:00-12:00 prane departamentit.

Studentet te cilet nuk paraqiten nuk do te lejohen te mbrojne Projekt Diplomen ne sezonin e veres.  

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 10-06-2014 13:42:13 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, për të gjitha ciklet e studimit si sistemi i ri, Master i Shkencave dhe Profesional,  dhe ai pesëvjeçar, të Automatizimit të Industrisë se:

1.   Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

16 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00.

30 Qershor 2014, ora 11:00 – 13:00

2.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master i Shkencave, do të kryhet pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Prof. Asc. Orion Zavalani.

3.         Kontrolli i diplomave për studentët diplomantë Master  Profesional, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve  Elektrike, nga Dr. Genci Sharko.

4.         Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

5.  Kontrolli i fundit i diplomës do të jetë më datë:

7 Korrik 2014 ora 13:00- 14:00

pranë Departamentit të Automatikës për t’u firmosur.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PRAKTIKEN PROFESIONALE

Posted by Elektrike on 03-06-2014 09:46:24 UTC

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e vitit të III Bachelor, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet në datën dhe orën e caktuar në orarin e provimeve. 

Studentë do të lejohen të mbrojnë praktikën nëse kanë:

  1. Vërtetimin që kanë kryer praktikën të firmosur dhe vulosur.
  2. Materialin e praktikës të shkruar në Word, të printuar dhe të lidhur. Në kapak duhet të vihet titulli i praktikës si dhe emri i studentit së bashku me firmën e tij.
  3. Prezantimi në Powerpoint. 
  4. Materiali i praktikës në CD. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER STUDENTET E VITIT TE III Bachelor

Posted by Elektrike on 07-05-2014 13:39:38 UTC

NJOFTIM PER STUDENTET E VITIT TE III  Bachelor

Studentet e vitit te III- te Bachelor- Energjitik, te paraqiten prane salles 309 diten e premte, date 09 maj  2014, ora 09 e 00, per shperndarjen e Praktikes mesimore 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim Praktika mesimore Bachelor Automatizim Industrise

Posted by Elektrike on 24-03-2014 09:12:02 UTC

NJOFTIM

Studentët e vitit të III bachelor ne Inxhinieri Mekatronike duhet te dorezojne deri me date 2 Maj 2014 kerkesat e tyre mbi zhvillimin e praktikes profesionale. Formularin mbi praktiken, qe duhet te plotesoni, e gjeni ne faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorezimi i kerkesave mbi zhvillimin e praktikes do te behet:

pranë laboratorit të Matjeve Elektrike

nga ora 9:00 – 15:00

tek

Inxh. Miranda Ekmeçiu

Ne date 12 Maj 2014 ora 9:00 te gjithe studentet duhet te paraqiten ne laboratorin e Matjeve Elektrike per te marre udhezimet mbi zhvillimin e praktikes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>