<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>

General: Njoftim

Posted by Elektrike on 17-01-2020 14:30:30 UTC

Njoftim

Ne date  21 Janar, ora 14.00 ne Sallen 104 tek FTI ,  Ambasada Turke dhe FIE  organizon takimin informues per bursat dhe kurset e gjuhes per vitin 2020. Jane te ftuar te gjite te interesuarit nga studentet e studimeve Bachelorit dhe Masterit ne inxhinjerine elektrike.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Temat e Diplomave

Posted by Elektrike on 21-10-2019 11:03:19 UTC
NjoftimNjoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:Duhet të dorëzojnë deri në datën 8 Nentor 2019 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit www.fie.upt.alDorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 15 Nëntor 2019 të afishuara.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE

Posted by Elektrike on 01-10-2019 09:49:26 UTC

A P L I K I M I 

PER

“MASTER I SHKENCAVE “ DHE “MASTER PROFESIONAL”

Regjistrimi i aplikantëve në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, zhvillohet nga data 01/10/2019 deri në datë 11/10/2019, nga ora 08:00 deri në orën 16:00, pranë departamenteve.

Aplikantët do të dorëzojnë dosjen individuale  për programet e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave “ dhe “Master Profesional” me dokumentat e poshtëshënuar:

  1. Diploma e Maturës Shteterore së bashku me Çertifikaten  e notave dhe provimet me zgjedhje ose fotokopje e njesuar me origjinalin.
  2. Diplomën  e  ciklit të parë  (Bachelor) të studimeve të shoqëruar me Suplementin origjinal ose fotokopje e njësuar me origjinalin.
  3. Plotësimi i Formularit te aplikimit.
  4. Dokument  identifikimi (karte identiteti ose pasaportë) dhe fotokopja e tyre. Në dosje do të mbahet  fotokopja e kartës së identitetit ose e pasaportës.
  5. 2 fotografi
  6. Per” Masterin e Shkencave” nevojitet  dëshmia e gjuhës së huaj.
  7. Mandat pagesa 2500 lekë në bankë( fatura për arkëtim tërhiqet në zyrën e financës në FIE).

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per pergjigjet e Provimit te Formimit

Posted by Elektrike on 26-09-2019 16:31:41 UTC
NJOFTIMNjoftohen studentet qe zhvilluan provimin e formit sot, se pergjigjet do te jepen neser nga ora 09:00 deri 11:00 prane departametit DSEF.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Orari i konsultimeve Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-09-2019 08:20:42 UTC

Orari i Konsultimeve Provimi i Formimit

1. Master Profesional në Inxhinieri Elektrike,profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Aplikime të elektronikës të fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

3

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Aplikime Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

2. MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Data e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë në sistemet mekatronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Thomaq Koblara

2

Kontroll Proçesesh

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike Speciale

26.09.2019

12:00 - 13:00

Dr. Alfred Pjetri

4

Rrjetat industriale dhe sistemet e punës në kohë reale

26.09.2019

13:00 - 14:00

Dr. Donald Selmanaj

5

Transmisione Elektrike të Automatizuara

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

3. Bachelor në Inxhinieri Elektrike, profili “AUTOMATIZIMI I INDUSTRISE”

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Desar Shahu

2

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

3

Bazat e Automatikes

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

4

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

5

Matje Elektrike

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

6

Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike

26.09.2019

14:00 - 15:00

Msc. Boris Cfarku

4. BACHELOR NË INXHINIERI MEKATRONIKE

Nr

Titulli i lendës

Data

Ora e konsultimit

Pedagogu

1

Elektronika e fuqisë dhe sistemet elektronike

26.09.2019

10:00 - 11:00

Dr. Sanije Çela

2

Bazat e kontrollit automatik

26.09.2019

11:00 - 12:00

Prof. Petrika Marango

3

Makina Elektrike

26.09.2019

12:00 - 13:00

Prof. Asc.. Astrit Bardhi

4

Matje Elektronike dhe teoria e sinjaleve

26.09.2019

13:00 - 14:00

Prof. Asc. Genci Sharko

5

Transmisione Elektrike

26.09.2019

9:00 - 10:00

Prof. Aida Spahiu

6

Teoria e sistemeve mekanike, Mekanika e aplikuar dhe Ndërtim makinash

26.09.2019

14:00 - 15:00

Prof. Asc. Mimoza Cukalla

Provimi do të zhvillohet në datën 30 Shtator ora 10:00, FTI

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 11-09-2019 11:08:34 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

17 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

24 Shtator 2019, ora 10:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikës, nga Dr. Thomaq Koblara për studentët e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike, viti II, dhe pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Alfred Pjetri për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë.

2. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al - draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php.

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3. Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 1 Tetor ora 10:00 – 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per provimin e formimit

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:24:46 UTC

NJOFTIM

Provimi i formimit per studentet Bachelor Ing.Elektrike - Energjetike eshte parashikuar ne date 26.09.2019, Ora 9:00, Salla 104 FTI. 

Konsultimet sipas programeve te shpalluara ne Departament do te jene ne datat 23-25 Shtator 2019 ora 10:00-14:00.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 10-09-2019 08:22:40 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e vjeshtes Tetor 2019, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat e meposhtme per kontrollin e punes se kryer:

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Ceremonia e Shperndarjes se Diplomave

Posted by Elektrike on 19-07-2019 13:17:32 UTC
NJOFTIM
 
Diten e Marte, date 23 korrik 2019, ne sallen “Silvano Pedrole” do te zhvillohet ceremonia e dhenies se diplomave per studentet e Fakultetit te Inxhnijerise Elektrike, niveli Bachelor dhe Master.
 
Studentet te paraqiten ne Administraten e Fakultetit 30min perpara fillimit te ceremonise per te terhequr uniformat. Studente duhet te kene me vete pasaporten ose karte identiteti.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 10-07-2018 11:56:06 UTC

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetikee qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi i planifikuar ne  date 11 Korrik do te shtyhet per ne date 13 korrik , Ora 09:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>