<< Prev 1 2 3 416 17 18 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 09-07-2018 14:22:17 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Automatizimi i Industrise qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 16 Korrik, Ora 90:00, Salla 209.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 06-07-2018 16:26:24 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studenet e vitit te trete Bachelor Energjetike qe kane planifikuar per te hyre ne Provimin e Formimit se provimi do te zhvillohet me date 11 Korrik, Ora 10:00, Salla 209.

Studentet pervec datave te konsultimeve te shpallura ne faqen e FIE mund te paraqiten diten e Hene date 9 Qeshor nga Ora 12:00 per Lendet e Shperndarja dhe Perdorimi i energjise Elektrike 1 & 2 dhe Teknika e Sigurimit.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per temat e diplomes sezoni i shtatorit

Posted by Elektrike on 02-07-2018 21:05:52 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 9 Korrik 2018 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit , www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 16 Korrik 2018 të afishuara.

                                                                                          Njoftimi u shfaq me 2/7/2018

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Oraret e Konsultimeve per Provimin e formimit te Bachelor Energjetike

Posted by Elektrike on 28-06-2018 12:25:17 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentete e Bachelor, Drejtimi  Energjetike qe do t'i nenshtrohen Provimit te Formimit se oraret e Konsultimeve per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise jane si me poshte:
1. Sistemet Elektrike te Fuqise date 03 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Sistemeve Elektrike te Fuqise;
2. Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike date 04 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele;
3. Teknika e Sigurimit date 04 Korrik 2018 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele;
Per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Automatikes , referojuni orareve te Konsultimeve te publikuara nga ai departament.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim mbi kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 20-06-2018 08:45:43 UTC
Njoftim
Njoftohen te gjithe studentet qe jane regjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e veres (Korrik 2018), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne daten   e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 28 Qershor 2018 ora 10:00 – 12:00 - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie. 
  • 6 Korrik 2018 ora 10:00 – 12:00 - Dorezimi i Diplomes 
  • 10 Korrik 2018  ora 09:30 - Mbrojtja e Diplomes  
Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim për provimin e lëndës së Rregullimi Automatik ne SE

Posted by Elektrike on 18-06-2018 13:31:53 UTC

Njoftim 

Njoftohen studentet e Master Shkencor  dhe Master Profesional profili Energjetike se provimi i lendes "Rregullimi Automatik ne Sistemet Elektroenergjetike"  dhe " Automatizimi i SE" do te zhvillohet me date 26 Qeshor ora 9:00 salla 209.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 18-06-2018 12:09:26 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë: 25 Qershor 2018, ora 12:00 – 14:00 dhe Korrik 2018, ora 12:00 – 14:00

2. Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikes, nga Dr. Margarita Gjonaj për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Dr. Arnisa Myrtellari për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

4. Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 9 Korrik ora 12:00 – 14:00. Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Dr. Aida Spahiu. 

5. Mbrojtja e diplomës do të jetë: 13 Korrik ora 9:00.

 

Njoftimi u shfaq me 18.06.2018

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim për provimin e lëndës së kontrolli i proceseve dhe robotika

Posted by Elektrike on 13-06-2018 12:35:45 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet se provimet e lëndëve KONTROLLI I PROCESEVE dhe ROBOTIKA (Master) do të zhvillohen në datën 14.06.2018 në orën 11:00 për të dy grupet, Mekatronikë dhe Automatizim, përfshirë dhe sistemin e vjetër.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per ndryshim orari

Posted by Elektrike on 11-06-2018 21:33:59 UTC
Njoftim!
 
Njofteohen Studentet e vitit te pare Master Shkencor se porivimi ne lenden: "Kontroll Dixhital" i dates 13.06.2018 ora 09:00 do te zhvillohet po ne daten 13.06.2018 por ne oren 11:00 salla 309.
 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore Bachelor Energjitike

Posted by Elektrike on 05-04-2018 11:24:24 UTC

Njoftim

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjetike, viti i tretë të paraqesin brenda dates 20.04.2018, pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise, tek Ing. Donard Shaliu, formularin e plotesuar te miratimit të praktikës i cili gjendet ne faqen e Fakultetit:

www.fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 416 17 18 Next >>