<< Prev 1 2 3 415 16 17 Next >>

Sekretaria: Njoftim për provimin e lëndës së Rregullimi Automatik ne SE

Posted by Elektrike on 18-06-2018 13:31:53 UTC

Njoftim 

Njoftohen studentet e Master Shkencor  dhe Master Profesional profili Energjetike se provimi i lendes "Rregullimi Automatik ne Sistemet Elektroenergjetike"  dhe " Automatizimi i SE" do te zhvillohet me date 26 Qeshor ora 9:00 salla 209.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 18-06-2018 12:09:26 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë: 25 Qershor 2018, ora 12:00 – 14:00 dhe Korrik 2018, ora 12:00 – 14:00

2. Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikes, nga Dr. Margarita Gjonaj për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Transmisioneve Elektrike, nga Dr. Arnisa Myrtellari për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

4. Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 9 Korrik ora 12:00 – 14:00. Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Dr. Aida Spahiu. 

5. Mbrojtja e diplomës do të jetë: 13 Korrik ora 9:00.

 

Njoftimi u shfaq me 18.06.2018

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim për provimin e lëndës së kontrolli i proceseve dhe robotika

Posted by Elektrike on 13-06-2018 12:35:45 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet se provimet e lëndëve KONTROLLI I PROCESEVE dhe ROBOTIKA (Master) do të zhvillohen në datën 14.06.2018 në orën 11:00 për të dy grupet, Mekatronikë dhe Automatizim, përfshirë dhe sistemin e vjetër.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per ndryshim orari

Posted by Elektrike on 11-06-2018 21:33:59 UTC
Njoftim!
 
Njofteohen Studentet e vitit te pare Master Shkencor se porivimi ne lenden: "Kontroll Dixhital" i dates 13.06.2018 ora 09:00 do te zhvillohet po ne daten 13.06.2018 por ne oren 11:00 salla 309.
 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Praktiken Mesimore Bachelor Energjitike

Posted by Elektrike on 05-04-2018 11:24:24 UTC

Njoftim

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjetike, viti i tretë të paraqesin brenda dates 20.04.2018, pranë Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise, tek Ing. Donard Shaliu, formularin e plotesuar te miratimit të praktikës i cili gjendet ne faqen e Fakultetit:

www.fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER TEMAT E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 18-03-2018 18:33:06 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e dytë të Majit 2018 të afishuara.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PRAKTIKAT BACHELOR

Posted by Elektrike on 18-03-2018 18:29:54 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Inxhinieri Mekatronike, viti i tretë të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë për vitin e tretë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:    www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 13 Prill 2018 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Mbrojtjen e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 02-03-2018 16:20:01 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe kane perfunduar kontrollin e dyte te Projekt Diplomes te dorezojne prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise, Projekt Diplomen e perfunduar ne date 13 Mars 2018.  Projekt Diploma duhet te jete e printuar, lidhur dhe firmosur dhe shoqeruar me kopje elektronike ne CD. Studentete duhet te kene me vete dhe Certifikaten e mbrojtjes se gjuhes se huaj.  Mbrojtja e Projekt Diplomes do te behet me date 19 Mars 2018 ora 9:30.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per studentet diplomante

Posted by Elektrike on 02-03-2018 16:15:54 UTC

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e Master Shkencor Viti i dyte si dhe studentet qe kane perfunduar provimet ne kete sezon dhe ende nuk kane aplikuar per teme Diplome, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne date 20.03.2018 ora 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 21-02-2018 21:26:19 UTC

NJOFTIM

Provimin e Formimit per sistemin Bachelor per drejtimet AUTOMATIZIM I INDUSTRISE, MEKATRONIKE dhe ENERGJETIKE do te  zhvillohet ne daten 13 Mars 2018 ora 10:00, Salla 209.

Studente duhet te dorezojne ne sekretari:

1.    Fotokopje te kartes se identitetit dhe Certificate personale

2.    Vertetim nga biblioteka qe nuk kane detyrime 

3.    Mandat – Pagesa per mbrojtje

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 415 16 17 Next >>