<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per ndarjen e Temes se Diplomes

Posted by Elektrike on 09-12-2015 06:52:34 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e profilit Energjetike Master Profesional se diten e Hene Dt. 14.12.2015 ora 10.00, prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise do te kryhet ndarja e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM

Posted by Elektrike on 28-11-2015 05:51:25 EST

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe stuentet se dita e marte date 1.12.2015 eshte dite pushim.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER PRAKTIKAT MESIMORE

Posted by Elektrike on 25-11-2015 05:14:31 EST

Njoftim

Njoftohen studentet e Master Profesional Elektroenergjetike Viti i dyte  te paraqiten prane departamentit per te marre udhezimet per praktiken  mesimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR PER VITIN E PARE MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

Posted by Elektrike on 11-11-2015 12:40:22 EST

NJOFTIM

Njoftohen studentet e regjistruar ne Vitin e pare Master Shkencor dhe Master Profesional se procesi mesimor fillon diten e Hene date 16.10.2015.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER REGJISTRIME NE MASTER SHEKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

Posted by Elektrike on 30-10-2015 04:38:36 EDT
NJOFTIM
 
Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" behen prane secretaries mësimore nga data 29.10.2015 deri ne date 05.11 .2015.

Kandidati paraqitet personalisht dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëme:

- Diplomë, ose fotokopje te saj të njësuar me origjinalin  të ciklit të parë të studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë.

- Diplomën e Maturës shterore së bashku me certifikatën e notave ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga niësia përkatese arsimore vendore (DAR/ZA). 

- Formulari i aplikimit sipas formatit të Shtoicës nr. 1, bashkëlidhur këtij dokumenti ne fund.

- Mandat pagesa e tarifës së aplikimit prej 2.500 lekë, paguar në Postën Shqiptare ne llogarine e UPT sispas shtojces nr 2 ne kete dokument

- Fotokopja e dokumentit të identifikimit (karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);

- Dy fotografi personale 

Shtojca Nr.1 dhe Shtojca Nr.2 mund ti shkarkoni nga faqja e intenetit https://fie.upt.al ne sesisonin "Dokumenta per Studentet" ne linkun  http://fie.upt.al/Forma plikimit_master.docx

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER PREZANTIM DISERTACIONI

Posted by Elektrike on 28-10-2015 06:17:38 EDT

NJOFTIM

Ditene Premte, me date 30 Tetor2015, ora11.00 prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise organizohet referimime teme:

"Veshtrim analitik mbi rregullatorin e tensionit dhe gjeneratorin e nje agregati ne HEC VauiDejes"

ne kuader te mbrojtjes se titullit “Doktori Shkencave” nga kandidati:

 

MsC. Eni SAQE

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER STUDENTET DIPLOMANTE

Posted by Elektrike on 25-10-2015 15:05:42 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, për të gjitha ciklet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional viti i II, të Inxhinierisë Elektrike drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 20 Nëntor 2015 formularin e temës së diplomës të firmosur nga udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e fundit të Nëntorit 2015 në faqen e Fakultetit dhe të afishuara. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM MBI FILLIMIN E PROCESIT MESIMOR

Posted by Elektrike on 09-10-2015 16:50:40 EDT

Njoftim

 

Njoftohen studentet e Ciklit Bachelor per te treja drejtimet, Energjetike, Automatizim i Industrise, Mekatronikeimet se procesi mesimor fillon diten e Hene date 12.10.2015.

Njoftohen studnte e vitit te dyte te Ciklit Master Shkencor per te dy drejtime se procesi mesimor fillon diten e Hene date 19.10.2015.

Suksese!

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PRAKTIKEN PROFESIONALE

Posted by Elektrike on 08-10-2015 17:07:18 EDT

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, pra kanë më shumë se 30 kredite duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 30 Shtator 2015 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 07-10-2015 15:40:40 EDT

Njoftim

Njoftohen studentet dipplonte te Master Shkencor Energjetike, Master Profesional Energjetike dhe ai 5 vjecar se diten e hene dt. 12.10.2015 ora. 10.00, prane Departamentit DSEF, studentet duhet te dorezojne per kontrollin e fundit dipllomat e printuara por te pa-lidhura. 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>