image 1 image 2 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3

Të drejtat dhe detyrat e studentit

Studenti ka të drejtë:

a. të përdorë pajisjet e shkollës, sipas rregullave përkatëse, për të realizuar programin mësimor dhe punën e programuar në aktivitetin e tij shkencor, laboratoret, bibliotekën dhe mjediset sportive e kulturore të Fakulteteve të Universitetit;

b. të organizohet në shoqata të ndryshme jopolitike dhe joekonomike në përputhje me Ligjin e Arsimit të Lartë, statutin e Universitetit, aktet ligjore e nënligjore përkatëse.

c. Të përfaqësohet në senatin akademik dhe këshillat e fakulteteve në përputhje me statutin e Universitetit Politeknik

d. Të kërkojë respektimin e procesit mësimor dhe të procedurave siç parashikohen në Statut dhe rregulloren e brendshme te fakultetit.

e. Të shprehë opinionet e veta për cilësinë e mësimdhënies dhe punën e personelit akademik

f. Të ndjekë leksione, seminare/ushtrime dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore të organizuara në përputhje me statusin e tyre.

g. Të ankohet në instancat përkatëse të universitetit për çdo shkelje të të drejtave të tij.

h. Të pajiset me kartën e studentit, e cila është një dokument unik me anë të së cilës studentët përfitojnë shërbime me çmime të reduktuara. Kriteret dhe procedurat për përgatitjen dhe lëshimin e e kartës së studentit përcaktohen nga MASH. Kategoritë e shërbimeve, që ofrojnë entet shtetërore bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe me marrëveshje me organizma që kanë objekt të tyre interesat studentore dhe me persona juridik privat që ofrojnë shërbime të ndryshme.

Bursa për studime

Studentët e institucioneve publike të arsimit të lartë përfitojnë bursa si mbështetje ekonomike për studimet e tyre, si dhe stimuj materialë për rezultate të shkëlqyera.

Institucionet e arsimit të lartë përcaktojnë në statutet e tyre kritere dhe procedura për shpërblime të studentëve, që përballohen nga vetë institucionet.

Me propozimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave konsideron dhe raste të tjera për dhënie bursash, si dhe bursa për studentë të shkëlqyer dhe shkencëtarë.

Tarifat

Tarifat e studimeve përfshijnë tarifën e regjistrimit dhe tarifën e shkollimit.

Studentët e shkëlqyer nuk e paguajnë tarifën e shkollimit në vitin akademik pasardhës.


Studenti është i detyruar:

a. Të njohë me hollësi rregullat e shkollës, e detyrimet e tij dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt, shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre.

b. Të zbatojë të gjitha rregullat që rrjedhin nga Statuti i Universitetit Politeknik, nga kjo Rregullore dhe nga çdo akt tjetër ligjor e nënligjor për Arsimin e Lartë.

c. Të shlyejë të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor dhe programet e lëndëve.

d. Të mbajë përgjegjësi për shkeljet e rregullave të shkollës nga ana e tij; dëmi material që ai mund të ketë bëre, zhdëmtohet sipas ligjeve në fuqi.

e. Të respektojë etikën e paraqitjes së jashtme në përputhje me karakterin akademik të Universitetit.

f. Të ruajë e të respektojë etikën e sjelljes me stafin akademik, stafin joakademik, stafin e shërbimit, me studentët e tjerë, në mjediset e Universitetit, në orët e mësimit, në praktikat mësimore dhe në çdo aktivitet tjetër të organizuar nga Universiteti.

g. Të ruajë e të respektoj paprekshmërinë e orës së mësimit dhe të pedagogut në mësim.

 

Shkelja e rregullave

1. Shkelje e rregullave të shkollës konsiderohen të gjitha veprimet e kryera nga ana e studentit që cënojnë personalitetin e mësimdhënësit dhe të çdo punonjësi tjetër të shkollës, normat etiko-morale të shoqërisë si kopjimi në provime, falsifikimi i dokumentave të ndryshme, mosrespektimi i rregullave të citimit që sanksionojnë pronësinë intelektuale, aktet e vjedhjes së të drejtës së autorit, aktet e rrugaçërisë, të vjedhjes etj., kur këto veprime nuk bartin elemente të veprës penale.

2. Ndaj studentit që kryen këto veprime, merren këto masa disiplinore

a. vërejtje me shkrim;
b. përjashtim nga Universiteti për një vit;
c. përjashtim nga Universiteti ,

Vendimin për masat disiplinore dhe përjashtimin e studentit e merr Rektorati me propozim të dekanit të fakultetit.