<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>

Sekretaria: Njoftim per zevendesimin e dates 21.03.2022

Posted by Elektrike on 01-04-2022 13:44:27 UTC

Bazuar në Urdhërin e marrë nga Rektorati  i UPT ,nr. 708 Prot. Dt. 01.04.2022, njoftohen të gjithë studentët, në të gjitha  Ciklet e Studimit në Fakultetin e Inxhinierise Elektrike si dhe për personelin akademik dhe ndihmës akademik, se procesi mesimor dites se Hënë, dt 21.03.2022  do  te zvendesohet diten e shtune date 02.04.2022.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per pushimim e dites se hene

Posted by Elektrike on 18-03-2022 14:59:14 UTC

NJOFTIM

Bazuar në Urdhërin e marrë nga Rektorati  i UPT ,nr. 595 Prot. Dt. 18.03.2022, njoftohen të gjithë studentët, në të gjitha  Ciklet e Studimit në Fakultetin e Inxhiniesrise Elektrike si dhe për personelin akademik dhe ndihmësakademik, se dita e Hënë, dt 21.03.2022 do të jetë ditë pushimi.

Dita e punës e dt 21.03.2022 do të zevendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti akademik.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Konkurs kombëtar në fushën e Pronësisë Intelektuale

Posted by Elektrike on 08-03-2022 11:53:56 UTC

Njoftim

Njoftohen studente te cilet deshirojne te marrin pjese ne konkurs te pronesise intelektuale. Per me shume informacion klikoni ne linkun e meposhtem.

http://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1609-njoftim-konkurs-kombetar-ne-fushen-e-pronesise-intelektuale#:~:text=Politeknik%20t%C3%AB%20Tiran%C3%ABs-,Njoftim%20%2D%20Konkurs%20komb%C3%ABtar%20n%C3%AB%20fush%C3%ABn%20e%20Pron%C3%ABsis%C3%AB%20Intelektuale,-Shtyp%20Email

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per terheqjen e kartonit te diplomes

Posted by Elektrike on 02-03-2022 15:10:53 UTC

L A J M E R I M

Lajmërohen të diplomuarit se terheqja e Diplomave per Ciklin e Pare Bachelor  si dhe per Ciklin e Dyte te studimeve Master i Shkencave si dhe Master Profesional sezoni i veres dhe i vjeshtes, per vitin akademik 2020-2021, do të  bëhet pranë Sekretarisë Mësimore duke filluar nga Dt 03.03.2022  nga e hëna- premte ora 10-12:

Për tërheqjen e diplomave :

1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit  dhe plotësimit të formularit të miratuar, me anë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve  në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.

2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.

Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë  distancimin fizik.  

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Ndryshime ne orarin e provimeve

Posted by Elektrike on 07-02-2022 10:12:54 UTC

Njoftim

Ju lutemi vini re ndryshimet ne orarin e provimeve.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 01-02-2022 10:01:31 UTC
NJOFTIM
Provimi i formimit per ciklin e dyte, Master Profesional, profili Automatizimi i Industrisë dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet me datë 17 Mars 2022, ora 12:00.

 

Provimi i formimit per ciklin e pare Baclelor ne profilin Automatizim i Industrise dhe Inxhinieri Mekatronike do te zhvillohet me date 17 Mars, ora 12:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i dimrit, viti akademik 2021-2022

Posted by Elektrike on 01-02-2022 10:00:11 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Master Profesional në Automatizim të Industrisë dhe Master Profesinal në Inxhinieri Mekatronike se:

  1. Dy kontrollete para të diplomave për sezonin e dimrit, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:

1   Mars 2022, ora 11:00 – 12:00

15Mars 2022,   ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Dr. Arnisa MYRTELLARI për studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor për drejtimin e Automatizimit të Industrisë, Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike.

  1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

  1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

22 Mars ora 09:00 – 11:00

Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, Dr. Gentian DUME.

  1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

25 Mars ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftimi per Kontrolin e Diplomave

Posted by Elektrike on 31-01-2022 07:55:45 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional, të
Profilit Energjetike se:
 
Kontrolli i dyte, per te gjithe ata qe e kane kaluar kontrollin e pare, do te behet ne date 8 Shkurt 2022 ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare.
 
Kontrolli i fundit dhe Dorezimi I diplomave do te behet date 11 Mars 2022, ora 10:00-12:00 ne laborator kati i pare. 
 
Mrojtja e diplomave per Programet Master Profesional dhe Master Shkencor do te behet date 15 Mars 2022 ora 09:00 ne laboratoret e Deprtamentit te Sistemve te Energjise Elektrike te Fuqise.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 31-01-2022 07:52:02 UTC

Njoftim 

Njoftojme se Provimi i Formimit ne Programin Bachelor ne Inxhinieri  Elektrike-Energjitike do te zhvillohet ne date 16 mars 2022 ora 11:00 ne Fakultet.
 
Konsultimet do te zhvillohen ne periudhen 7-11 Mars, ora 10;00-13;00 ne lendet:
  • Bazat e Automatikes- 7 Mars
  • Makina Elektrike- 8 Mars
  • Sistemet Elektrike-9 Mars
  • Shprendarja dhe Perdorimi i Energjise /Teknika Sigurimit-10 Mars
  • Matje Elektrike- 11 Mars
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PËR PYETËSORIN STUDENTOR

Posted by Elektrike on 20-01-2022 12:56:39 UTC

NJOFTIM

I dashur student,

Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Neni 103, Pika 3, Universiteti Politeknik i Tiranës organizon Pyetësorin Studentor për cilësinë e mësimdhënies në çdo program studimi.

Nëpërmjet këtij pyetësori, çdo studenti i jepet mundësia të shprehë perceptimin e tij mbi procesin mësimor dhe personelin akademik si dhe të përcjellë pranë autoriteteve të universitetit shqetësime specifike. Ky pyetësor na ndihmon të krijojmë një panoramë të përgjithshme të problematikave në UPT, duke u fokusuar tek shqetësimet e studentëve, për të mundësuar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë akademike.

Plotësimi i pyetësorit do të jetë i mundur duke filluar prej datës 31 Janar, deri më 06 Shkurt 2020nëpërmjet platformës online të sekretarisë mësimore.

Link: http://bit-albania.com/

Përgjigjet e pyetësorit ruhen dhe përpunohen në mënyrë ANONIME nga UPT dhe mbi bazën e tyre hartohen të dhëna statistikore për të evidentuar problematikat kryesore të perceptuara nga studentët. Në çdo rast, analiza e të dhënave të pyetësorit do të kryhet pas përmbylljes së sesionit të provimeve, duke shmangur çdo ndikim të mundshëm në vlerësimet përfundimtare.

Plotësimi i pyetësorit do të bëhet për çdo pedagog që merr pjesë në procesin e mësimdhënies në semestrin aktual. Në llogarinë tuaj online do të shfaqet pyetësori vetëm për lëndët që frekuentoni si student i rregullt në këtë semestër dhe lëndët vjetore të cilat nuk kanë qënë pjesë e pyetësorin në Semestrin e parë.

Universiteti Politeknik e vlerëson maksimalisht mendimin tuaj dhe ju nxit të merrni pjesë në këtë proces.

Duke punuar së bashku, UPT mund të vijojë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë akademike duke vazhduar traditën e ekselencës e duke konsoliduar reputacionin kombëtar e rajonal.

 

Ju falënderojmë për bashkëpunimin,

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Shënim:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>