<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Fakulteti: Njoftim Punesimi

Posted by Elektrike on 11-01-2023 08:43:16 UTC

Njoftim

ALBCONTROL SHA éshté njöshoqéri tregtare publike me objekt veprimtarie ofrimin e shérbimit té lundrimit ajror,té nevojshöm Pör té garantuar sigurine, eficencen dhe rregullshmerine e operimit te avioneve ne hapesiren ajrore te Republikes se Shqiperise.

ALBCONTROL SHA ka hapur procesin e rekrutimit per 18 Kontrollore per kullen e kontrollit te Trafikut Ajror ne Aeroportin Nderkombetar te Vlores dhe 12 Kontrollore per Qendren e Kontrollit teTrafikut ajror ne Aeroportin Ndörkombetar te Tiranes.

Perzgjedhja e kandidateve do te behet me testi-n FEAST te administruar nga EUROCONTROL. Bashkelidhur njoftimit do te gjeni formularin e Aplikimit dhe Deklaratén te cilat duhet dérgohet ALBCONTROL SHA deri me dt. 31/01/2023 adresat e meposhtme:

Drejtoria e Burimeve Njerézore, Albcontrol, Rinas;

email: rekrutime@albcontrol.al

Kliko per te skarkaur formularin e aplikimit

Suksese

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Mundesi punesimi

Posted by Elektrike on 28-10-2022 20:51:53 UTC
Njoftim
Star7 ka nenshkruar marreveshje bashkepunimi me FIE, dhe kerkon te punesoje studente Inxhinier Elektrik  per ‘’Technical writer’’ electrical  background prane shoqerise Star7 Albania.
 

Studentet te cilet jane te interesuar per kete mundesi e cila mund te jete internship/ punesim sipas rastit  mund te dergojne CV e tyre ne anglisht ne adresen e email: recruiting.albania@star-7.com.

Suksese


Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Dekani: Njoftim per takimin e mireseardhjes ne Fakultetin e Inxhinierise Elektrike per studentet e vitit te pare.

Posted by Elektrike on 15-10-2022 13:03:48 UTC
NJOFTIM
 
Me rastin e fillimit te vitit akademik 2022-2023, Fakulteti i Inxhinierise Elektrike do te zhvilloje takimin e mireseardhjes per studentet e vitit te pare. 
 
1. Diten e Hene me date 17.10.2022, ora 09:00, auditori 205, studentet e drejtimit Automatizim Industrie dhe Mekatronike. 
 
2. Diten e Hene me date 17.10.2022, ora 09:30, auditori 205, studentet e drejtimit Energjitike.
 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Posted by Elektrike on 07-10-2022 09:42:49 UTC

NJOFTIM

Për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2022 – 2023, sipas departamenteve sim ë poshtë:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2022 – 2023.
  1. Lënda "PLC", që zhvillohet në bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (1 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Master ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  4. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).
  5. Lënda “Bazat e Automatikës” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë për vitin akademik 2022 – 2023.

Lëndët:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. Projektimi i rrjetave elektrike civile dhe industriale”, Master Profesional.
 3. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 4. “Impiante Elektrike”,Master Shkencor.
 5. “Analiza e Sistemeve Energjetike”,Master Shkencor
 6. “Platforma Kompiuterike per Analizen e Sistemeve Elektroenergjetike”(NEPLAN),Master Shkencor
 7. “Pajisjet e Impianteve Elektrike”,Master Profesional
 8. “Projektimi i Impianteve dhe rrjetave Elektrike”, Master Shkencor
 9. “Menaxhimi i energjise elektrike ne rrjetet smart (EMS)/Projektimi i Rrjetave Elektrike TL”, Master Profesional

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2022, pranë departamenteve perkatës:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie
lexo me shume...

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit

Posted by Elektrike on 21-09-2022 06:04:03 UTC

NJOFTIM

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit si me poshte:

Do te behen praneDepartamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise (Kati I) nga data 11.10.2022 deri ne date 18.10 .2022, ora 9:00-14:00Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional

 

1. Master Profesional ne Elektroenergjitike:

2. Master i shkencave ne Inxhinieri elektrike, Profili Energjitike:

3. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: 1. Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit:

Posted by Elektrike on 21-09-2022 05:59:45 UTC

Njoftim

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit:

Do te behen prane Departamentit te Automatikes (Kati I) nga data 11.10.2021 deri ne date 18.10 .2021, ora 9:00-14:00

Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional jane si me poshte:

 1. Master Profesional:
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  4. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Master i shkencave
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kriter kryesor është notën mesatare e ponderuar, e cila vendoset me vendim Departamenti për të gjithë programet Master i Shkencave, që mbështet Departamenti i Automatikës, në varësi të aplikantëve.
  4. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  5. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet, studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave DSEF

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:24:01 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

 1. Kontrolli  diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë: 28 Shtator 2022, ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike.

 1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

10 Tetor ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

 1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

12 Tetor ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2021-2022

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:10:09 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në Automatizim të Industrisë se:

 1. Dy kontrollet e paratë diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Msc. Jonadri Bundo për studentët e Masterit Shkencor për drejtimin Automatizim i Industrisë.

 1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar,në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

30 Shtator ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Gentian DUME.

 1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

5 Tetor ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftimin per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:07:09 UTC
Njoftim
 
 
 • Njoftohen studentet Master Profesional në Automatizim i Industrisë dhe Master Profesional në
 • Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 29 Shtator 2022 ora 09:00, salla 112, FIE.
 
 • Njoftohen studentet Bachelor në Energjetike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 30 Shtator 2022 ora 9:00, salla 209, tek FIE.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim mbi transferimin e studimeve ne FIE

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:37:55 UTC

NJOFTIM

Mbi proceduren e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve, dhe për program të dytë studimi, ne programet e ciklit të Parë të Studimeve, kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja, dhe Bujanovci, kandidatëve me statusin e personit me aftësi të kufizuar,  kandidatëve të Komunitetit Rom dhe Egjiptian, kandidatëve me statusin e jetimit, kandidatë shtetas të huaj në programet e Ciklit të Parë, Me kohë të Plotë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, viti akademik 2022-2023.

Aplikimet kryhen nga Data 02.09.2022-13.09.2022, pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Për sqarime të mëtejshme në lidhje me dokumentacionin, do drejtoheni pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>