<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PËR PYETËSORIN STUDENTOR

Posted by Elektrike on 20-01-2022 12:56:39 UTC

NJOFTIM

I dashur student,

Në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga “Ligj Nr. 80/2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Neni 103, Pika 3, Universiteti Politeknik i Tiranës organizon Pyetësorin Studentor për cilësinë e mësimdhënies në çdo program studimi.

Nëpërmjet këtij pyetësori, çdo studenti i jepet mundësia të shprehë perceptimin e tij mbi procesin mësimor dhe personelin akademik si dhe të përcjellë pranë autoriteteve të universitetit shqetësime specifike. Ky pyetësor na ndihmon të krijojmë një panoramë të përgjithshme të problematikave në UPT, duke u fokusuar tek shqetësimet e studentëve, për të mundësuar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë akademike.

Plotësimi i pyetësorit do të jetë i mundur duke filluar prej datës 31 Janar, deri më 06 Shkurt 2020nëpërmjet platformës online të sekretarisë mësimore.

Link: http://bit-albania.com/

Përgjigjet e pyetësorit ruhen dhe përpunohen në mënyrë ANONIME nga UPT dhe mbi bazën e tyre hartohen të dhëna statistikore për të evidentuar problematikat kryesore të perceptuara nga studentët. Në çdo rast, analiza e të dhënave të pyetësorit do të kryhet pas përmbylljes së sesionit të provimeve, duke shmangur çdo ndikim të mundshëm në vlerësimet përfundimtare.

Plotësimi i pyetësorit do të bëhet për çdo pedagog që merr pjesë në procesin e mësimdhënies në semestrin aktual. Në llogarinë tuaj online do të shfaqet pyetësori vetëm për lëndët që frekuentoni si student i rregullt në këtë semestër dhe lëndët vjetore të cilat nuk kanë qënë pjesë e pyetësorin në Semestrin e parë.

Universiteti Politeknik e vlerëson maksimalisht mendimin tuaj dhe ju nxit të merrni pjesë në këtë proces.

Duke punuar së bashku, UPT mund të vijojë përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë akademike duke vazhduar traditën e ekselencës e duke konsoliduar reputacionin kombëtar e rajonal.

 

Ju falënderojmë për bashkëpunimin,

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Shënim:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Orari i Mesimeve

Posted by Elektrike on 30-10-2021 21:08:47 UTC

Njoftim

Ju lutemi vini re ndryshimet ne orarin e mesimeve.

  http://www.fie.upt.al/Orari_i_mesimeve.php

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per regjistrimete ne vendet e lira Cikli i Pare ( Bachelor)

Posted by Elektrike on 27-10-2021 22:36:26 UTC

NJOFTIM!

 

NJOFTIM

Në vijim të proçesit të pranimeve në Universitete, për kuotat e paplotësuara regjistrimet do të kryhen prane Sekretarive Mësimore në datat 27 Tetor – 31 Tetor.

Proçedura e regjistrimit si në vijim:

1. Datë 27, 28 Tetor do të mblidhen të gjitha kërkesat (duke kontrolluar që aplikantët të jenë të përfshirë në listën e raundit të tretë e disponueshme në faqen e sekretarisë në U-Albania).

2. Renditja e aplikantëve për këtë fazë do të afishohet në ambjentet publike të fakultetit datë 29 Tetor.

3.Vijohet me regjistrimet sipas renditjes së pikëve.

4. Regjistrimet mbyllen në datën 31 Tetor.

Duke ju uruar një ditë të mbarë, na kontaktoni për cdo paqartësi  ne sekretaria@fie.upt.al.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftimi per regjistimet ne Master Shkencor dhe Profesioanle

Posted by Elektrike on 26-10-2021 20:39:40 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe kandidate fituese ne Master Shekncor dhe Profesioanel  per te treja drejtimet se regjistrimi i kandidatëve të cilët do të paraqiten personalisht ose nepermjet personit te autorizuar prej tyre, për programet e studimit ku janë shpallur fitues në Ciklin e Dytë të Studimeve në FIE;

 •  MASTER i SHKENCAVE

 •  MASTER PROFESIONAL

Do te behet  ne datat 27.10.2021-29.10.2021

                     ne oren 1000 – 1400

pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim mbi procesin e Vaksinimit

Posted by Elektrike on 13-10-2021 18:57:29 UTC
NOFTIM
 
Ne zbatim te shkreses e MAS nr. 5447/2, dt 06.10.2021  " per marrjen e masave per realizimin e procesit te vaksinimit te studenteve dhe personelit te institucioneve te arsimit te larte nga personeli mjekesor, njoftojme se porcesi i vaksinimit do te kryhet ne ambinetet e Fakultetit te Inxhinierise dhe Informacion me date 11-18 Tetor 20221, kati pare, holli kryesor.
 
Kujtojme se studentet qe do te vaksinohen duhet te paraqiten me dokument identifikimi me vete.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim për shpallje vende të lira për pedagog të ftuar

Posted by Elektrike on 04-10-2021 21:11:25 UTC

NJOFTIM

Në zbatim të LAL Nr. 80/2015, date 22.07.2015, neni 57, pika 2 dhe mbështetur në Vendimin e Rektoratit të UPT Nr. 116, datë 22/09/2020 "Për miratimin e procedurës se punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme në UPT" në zbatim të saj dhe Vendimit nr: 22 të Dekanatit të FIE prot:410 datë 04.10.2021 shpallen vendet e lira per pedagog te ftuar per:

 1. Departamenti i Automatikës, për vitin akademik 2021-2022.
  1. Lënda "Automatizim", që zhvillohet me nivelin bachelor në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (2 pedagogë).
  2. Lënda "Kontrolli i proceseve" dhe "Robotikë", për studentët e ciklit të dytë Master (1 pedagog)
  3. Lënda "Makina elektrike", Bachelor në Inxhinjeri Elektrike dhe Mekatronike (2 pedagog)
  4. Lënda "Automatizim Industrial", që zhvillohet në nivelin Mastër ne "Fakultetin e Inxhinjerisë Mekanike" (1 pedagog).
  5. Lënda “Matje Elektrike” (1 pedagog).

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Numri i pedagogëve të ftuar që kërkohet për mbulimin e ketyre orëve mësimore nga departamenti është pesë.

 1. Departamenti i Sisteve Elektrike te Fuqisetë për vitin akademik 2021-2022

Lendet:

 1. Projektimi i rrjetave elektrike shpërndarëse” (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 2. "Teknika e Tensioneve te Larta" (leksione dhe seminare), Master Profesional.
 3. “Sistemet e Transmetimit të Energjisë” (seminare), Master Shkencor.
 4. Shpërndarja dhe perdorimi i Energjisë elektrike 1” (seminare), Bachelor.

Kriteret e kandidatëve mbështetur në LAL dhe në statutin e UPT janë si më poshtë:

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat si mëposhtë, deri në datën 14/10/2021, prane departamenteve perkates:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim.
 2. Jetëshkrimi (CV).
 3. Fotokopj e e dokumentit të identifikimit.
 4. Fotokopje e diplomës universitare dhe listës së notave të noterizuara.
 5. Vërtetim nga vendi i punës, që i lejon për tu angazhuar në mësimdhënie

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve,dhe program të dytë studimi, ne programet e ciklit të dytë të studimeve.

Posted by Elektrike on 01-10-2021 20:38:06 UTC

   LAJMERIM

Mbi proceduren e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve,dhe program të dytë studimi, ne programet e ciklit të dytë të studimeve.

Aplikimet kryhen deri në datën 04.11.2021, pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Për sqarime të mëtejshme në lidhje me dokumentacionin, do drejtoheni pranë Sekretarisë Mësimore FIE.                                                           

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Aplikimet per studimet Master

Posted by Elektrike on 01-10-2021 20:35:58 UTC

Njoftim

 

   Aplikimet Master

                                           FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE

                                                      Viti akademik 2021-2022

Aplikimet  për pranimet në Ciklin e Dytë të Studimeve “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional” për Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike  viti akademik          2021-2022, do të nisin më Dt.07.10.2021-18.10-2021 dhe do të kryhen pranë laboratoreve të Departamentit të Sistemeve Elektrike të Fuqisë për Master Shkencor dhe Master Profesional  dhe Departamentit të Automatikës.

Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Diplomë ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë. Diplomës së Ciklit të Parë të Studimeve të përfunduar jashtë vëndit, të shoqëruar me fotokopje të njësuar me origjinalin, ose në mungesë të saj, të një dokumenti tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është kryer njesimi në Republikën e Shqipërisë,të lëshuar në vëndin ku ka kryer studimet, që i lejon regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare në vendin përkatës.
 2. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave, ose fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucionin përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP).
 3. Formularin e aplikimit, i cili tërhiqet në momentin e aplikimit.
 4. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë).
 5. Dy fotografi personale.

 Sekretaria Mësimore FIE                                                                              

                                                                                         

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim Punesimi

Posted by Elektrike on 01-10-2021 20:32:51 UTC

NJOFTIM

Hapet thirrja për punësim në shoqërinë Fushë Krujë Cement Factory dhe shoqërinë Elbasan Cement Factory sh.p.k

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe shoqërisë Fushë Krujë Cement Factory dhe shoqërisë Elbasan Cement Factory sh.p.k ofrohen vende pune përkatësisht:

Gjatë kohës sëpunësimit ofrohet fleksibilitet për punonjësit që të vazhdojnë studimet master, duke ju mbështetur në këtë rrugëtim.

Gjithashtu kompanitë ofrojnë trajnime nga kompani të huaja që lidhen me njohuritë teknike, njohuritë mbi shëndetin dhe sigurinë në punë dhe njohuritëqë lidhen me zbatimin e standarteve ISO.

Punonjësit që performojnë mire dhe japin rezultate ne pune kane mundesi promovimi.

Shënim: Kandidatet duhet të jenë të përgatitur, sepse intervista zhvillohet me panel dhe pyetjet janë  përgjithësisht teknike, të cilat mbështeten në njohuritë që kanë marrë gjatë studimeve bachelor/master dhe në eksperiencat që kanë pasur gjatë praktikave/punësimeve të mëparshme).

Adresa e email ku duhet te aplikoni:

elma.zeneli@fkcementfactory.com

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Certifikaten e Vaksinimit Covid -19

Posted by Elektrike on 01-10-2021 20:30:41 UTC

NJOFTIM

Në zbatim të Urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.413, date 24.09.2021 "Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit COVID-19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, kërkohet të kryhet në UPT verifikimi i statusit të vaksinimit, për të gjithë studentët që do të ndjekin studimet në vitin akademik 2021-2022.

 Në kete kuader, ju lutemi të gjithë studentët ekzistues të vaksinuar të dorezojnë në Teams "Sekretaria Mësimore" certifikaten elektronike të vaksinimit brenda dates 03.10.2021.

Studentët e viteve të para, të regjistruar në ciklin e parë të studimeve Bachelor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, në vitin akademik 2021-2022, do të njoftohen me email dhe do të dërgojnë këtë dokument në përgjigje të email-it të dërguar, brenda të njëjtit afat.

 Për të gjithë udhezimet e mëtejshme mbi zhvillimin e mësimdhënies për vitin akademik 2021-2022, do tu mbajme në kontakt.

Suksese!

Faleminderit për bashkëpunimin!

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>