<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PER PERMISIMIN E NOTAVE

Posted by Elektrike on 04-09-2020 20:49:30 UTC

NJOFTIM

Njoftojmë studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike që kërkojnë të përmirësojnë notën, të paraqiten pranë  Sekretarisë Mësimore FIE, duke filluar nga data 08/09/2020_deri më datë 16/09/2020 .

Ju sjellim në vëmëndje Nenin 38 të Rregullores së Zhvillimit të Kurrikular dhe  Mësimdhënies të UPT-së  për Ciklin e I-rë dhe Ciklin e II-të të Studimeve  ku theksohet se:

  1. Studenti ka të drejtë të kërkojë të përmirësojë notën deri në dy lëndë në një vit akademik. Një veprim i  tillë lejohet kur nota  që kërkon të përmirësojë studenti është e një lënde  e vitit akademik që ai sapo ka mbyllur.
  2. Për përmirësim e notës studenti provohet vetëm një herë dhe vetëm në sesionin e vjeshtës. Mbetet në fuqi nota me të cilën  studenti vlerësohet në fund. Në rast se studenti nuk paraqitet, mbetet në fuqi nota e sesionit të mëparshëm.
  3. Studenti mund të përmirësojë vetëm vlerësimin e marrë në provim, i cili i bashkëngjitet vlerësimit të marrë në elementet e tjerë të lëndës, përgjatë vitit shkollor.
  4. Në rastin e organizimit të lëndëve me module, ku vlerësimi realizohet nëpërmjet provimeve të integruara ose shlyerjes së lëndës me pjesë, përmirësimi i notës bëhet për gjithë lëndën

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>