<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Departamenti Automatikes: Njoftim për provimet e formimit Bachelor në Automatizim Industrie dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

Posted by Elektrike on 08-06-2023 15:39:02 UTC

Njoftim

Njoftohen studentet Bachelor në Automatizim Industrie dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 13 Korrik 2023 ora 10:00, Sallat 112 dhe 205.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: HAPET KONKURSI për zgjedhjen e Drejtuesit te Grupit mesimor .

Posted by Elektrike on 15-05-2023 09:29:05 UTC

NJOFTIM

Referuar Udhëzuesit mbi proceduren e zgjedhjes se Drejtuesve te Grupeve Mesimore/Kerkimore shkencore, miratuar me Vendimin Nr. 135 date 08.10.2020 te Rektoratit te UPT per krijimin e  Grupit Mesimor/Kërkimor Shkencor "Analiza dhe Monitorimi i Sistemit Elektroenergietik" plotësohet kerkesat e pikes 1 te Udhēzuesit, HAPET KONKURSI për zgjedhjen e Drejtuesit te ketij Grupi.

Kriterebaze:

Kritere te tiera:

Kandidatēt duhet te  paraqesin brenda dates 24 Maj 2023 pranë Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise dokumentat e mëposhtme:

  1. Kërkese me shkrim per aplikim.
  2. Jetëshkrimi(CV).
  3. Punime shkencore te 5 - viteve te fundit ne fushēn e gjenerimit dhe tregut tè energiise.
  4. Fotokopje e Titullit Akademik.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Ceremonia e diplomimit ne FIE

Posted by Elektrike on 28-03-2023 20:38:55 UTC

Njoftim

Në datën 12 Prill 2023, ora 10:00, në sallën "Silvano Pedrollo" në Rektorat, në godinën kryesore të UPT-së,  Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike organizon ceremoninë e diplomimit, për studentët e ciklit Bachelor dhe Master të diplomuar në FIE. 

Shënim. Studentët duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore të FIE në orën 08:30 për të kryer procedurat përkatëse përpara ceremonisë së diplomimit. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-02-2023 04:50:59 UTC

Njoftim

Njoftohen studente e cikliti te studimit Bachelor profili Energjetike se  Provimi i formimit, per studentet Bachelor ne Inxhinjeri Elektrike, profili Energjetike, do te zhvillohet date 9 mars 2023, ora 10:00, Salla 205.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Mundesi punesimi

Posted by Elektrike on 16-02-2023 04:48:14 UTC

NJOFTIM

Te nderuar studente!

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Fabrikave të çimentos në Elbasan dhe Fushë - Krujë, hapet thirrja për punësim për studentë të  inxhinierisë:

Kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve Bachelor.

Eksperienca nuk ështe kusht i domosdoshëm që kandidatët duhet të plotësojnë.

Kompania ofron transport, qiranë e vendqëndrimit, analiza mjekësore dhe tarifën e testit të gjuhës së huaj në një nga qendrat e testimeve të gjuhës angleze.

Për detaje lutemi të kontaktoni në zyraekarrierës@upt.al apo të telefononi në 069 708 0245.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim për provimet e formimit Master Profesional në Automatizim Industrie dhe Master Profesional në Inxhinieri Mekatronike

Posted by Elektrike on 10-02-2023 13:52:56 UTC
Njoftim
 
Njoftohen studentet Master Profesional në Automatizim Industrie dhe Master Profesional në
Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 16 Mars 2023 ora
12:00 salla 111.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim për provimet e formimit Bachelor në Automatizim Industrie dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike

Posted by Elektrike on 10-02-2023 13:51:59 UTC
Njoftim
 
Njoftohen studentet Bachelor në Automatizim Industrie dhe Bachelor në Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 16 Mars 2023 ora 10:00 salla 112

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i dimrit, viti akademik 2022-2023.

Posted by Elektrike on 10-02-2023 13:50:38 UTC
 
NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në Automatizim i Industrisë se:
1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e dimrit, viti akdemik 2022-2023 do të jenë:
 
20 Shkurt 2023, ora 11:00 – 12:00
6 Mars 2023, ora 11:00 – 12:00
 
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Msc. Darjon Dhamo për studentët e Masterit Shkencor për drejtimin Automatizim i Industrisë.
 
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
 
- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e
 
Fakultetit: www.fie.upt.al
 
- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e
 
programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al
 
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
 
13 Mars 2023 ora 10:00 – 12:00
 
Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, Dr. Gentian DUME.
 
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:
17 Mars 2023 ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 06-02-2023 13:25:11 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

1. Kontrolli  diplomave për sezonin e dimrit, viti akdemik 2022-2023 do të jenë: 6 Mars 2023, ora 10:00 – 13:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

2. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

17 Mars 2023 ora 10:00 – 13:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

3. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

21 Mars 2023 ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njofim Mundesi Itershipi

Posted by Elektrike on 06-02-2023 13:20:10 UTC

Gener 2 përfaqëson një nga kompanitë më me emër në sektorin e ndërtimeve e të zhvillimit të infrastrukturës në Shqipëri. Kompania zotëron një gamë të zgjeruar aktivitetesh të shtrira në industri të tilla si ndërtim, infrastrukturë e menaxhim projektesh inxhinierike, energji e telekomunikacion, menaxhim pronash e pasurish të paluajtshme, aktivitete komerciale, ISP dhe media. Në rrugëtimin afro 30 vjecar, kompania Gener 2 ka prezantuar risi që kanë lënë gjurmë në tregun shqiptar e atë rajonal, duke zhvilluar projekte strategjike, duke zbatuar standarde të larta cilësore të bazuara në eksperiencat më të mira bashkëkohore ndërkombëtare, duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Në kuadër të zhvillimit të politikave rinore te punesimit, kompania Gener 2, shpall hapjen e thirrjes për aplikim në Programet e Praktikave profesionale pranë kompanise dhe projekteve specifike të saj. Per me shume klikoni ketu

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>