<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Temat e diplomes per Master Profesional

Posted by Elektrike on 10-11-2017 11:02:01 EST
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët e Masterit  Profesional,  Viti i II, drejtimi energjetike, te cilet parashikojne te mbrojne diplomen ne sezonin 05.03.2018 – 23.03.2018  se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 17 Nëntor 2017prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ( persona kontakti: Suela Kondo, Donard Shaliu)  formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu ose inxhinieri udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit  www.fie.upt.al.

Njoftimi per aprovimin e temave te diplomave do te afishohet prane Departamentit te Sistemve Elektrike te Fuqise Brenda dates 30 Nendor 2017.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 27-10-2017 11:42:24 EDT

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional, në Inxhinieri Mekatronike  dhe Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, viti II njoftohen se do të fillojnë praktikën mësimore duke nisur nga:

30 Tetor 2017 – 22 Dhjetor 2017

Studentët duhet të paraqiten ditën e hënë,

datë 30 Tetor 2017, ora 9:30 në laboratorin e Matjeve Elektrike

për të marrë udhëzime mbi zhvillimin e praktikës mësimore.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per hapjen e konkursit per aplikim per pedagog te ftuar

Posted by Elektrike on 02-10-2017 10:07:43 EDT

NJOFTIM

Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise, hape konkursin per pedagoge te ftuar per te mbuluar leksionet dhe Praktiken Mesimore sa vijon:

Lendet: 

1.      “Qendrueshmeria Elektrike  e Izolimit dhe matjet ne TL” -   Viti i pare  Master Shkencor- Leksione

2.      “Mbitensionet dhe Koordinimi i Izoacionit ne Sistemin  Elektroenergjetik  -   Viti i pare  Master Shkencor- Leksione

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete experience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

 

 

Lenda:

3.      “Teknika e Tensioneve te Larta” - Viti I Pare Master Profesional -Leksione.

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete eksperience pune ne sektorin elektroenergjetik, eksperience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

Lenda:

4.      “Projektimi i rrjetave urbane dhe industriale”Niveli Master  - Leksione,  qe zhvillohet ne semestrin e dyte te vitit akademik 2017-2018.

Kriteret

·         Ne perputhje me Ligjin e Arsimit te Larte , kerkohet qe kandidati te kete minimum graden Doktor i Shkencave. Titulli perben avantazh.

·         Kandidati te kete eksperience pune ne sektorin elektroenergjetik, eksperience ne mesimdhenie dhe aktivitet kerkimor shkencor ne fushen perkatese;

 

5.      “Praktika Mesimore”

Kriteret

·         Kandidati duhet te kete perfunduar studimet e ciklit te dyte Master Shkencor ne Drejtimin Eenergjetik, ose studimet e ciklit 5 vjecar  me Diplome Inxhinier elektrike Profili Energjetike.

·         Preferohet te kete eksperience pune ne sitemin elektroenergjetike, te jete  ne pozicione drejtuese, manaxheriale dhe vendimarrese, per te garantuar realizmin dhe mbarevajtjen e praktikave mesimore te studenteve;

·         Te kete aftesi komunikuese per transferimin e njohurive te domosdoshme tek studentete.  

·         Jane te avantazhuar kandidate qe kane treguar fryme bashkepunimi me Deparatamentin e sistemeve Elektrike te Fuqise 

Dokumentacioni i aplikanteve duhet te dorezohet prane DSEF Brenda dates 14.10.2017.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 26-09-2017 05:28:07 EDT

L A J M E R I M

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te treja drejtimet do te behet ne date 5 Tetor 2017 ora 09:00 ne sallen 309/209 Studentet duhet te dorezojne prane Sekretarise FIE:

1. Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2. Vertetim nga biblioteka

3. Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat 27-28-29 Tetor 2017 ora 12:00 deri 14:00.

Konsultimet per te tre drejtimet Automatizim, Energjitike dhe Mekatronike ne daten 27-28-29 tetor 2017 prane zyrave te pedagogeve te lendeve.

Programi i lendeve te Provimit te Formimit gjendet ne website e meposhtem:

http://fie.upt.al/bachelor.php

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim mbi marrjen e Temave te Diplomave

Posted by Elektrike on 22-09-2017 08:01:50 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:

Duhet të dorëzojnë deri në datën 3 Nëntor 2017 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu ose inxhinieri udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit

www.fie.upt.al

Dorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni në javën e tretë të Nëntorit 2017 të afishuara në Departament.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e Projekt Diplomes

Posted by Elektrike on 15-09-2017 09:54:30 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional,  të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

  1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

21Shtator 2017, ora 10:00 – 12:00.

29Shtator 2017, ora 10:00 – 12:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikes, nga Dr. Margarita Gjonaj për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, nga Prof. Asc. Dr. Genci Sharko për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3.Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3.   Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë:

4 Tetor ora 10:00 – 12:00

Pranë Departamentit të Automatikës nga Prof. Dr. Aida Spahiu.

4.   Mbrojtja e diplomës do të jetë: 11 Tetor ora 9:00

 

                                                

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Praktiken Mesimore

Posted by Elektrike on 08-09-2017 09:34:04 EDT

NJOFTIM

Studentët e Masterit Profesional, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Masterit Profesional në Inxhinieri Mekatronike, të cilët kanë mbaruar vitin e parë, pra kanë më shumë se 30 kredite duhet të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të parë për vitin e dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet ne faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 29 Shtator 2017 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Kontrollin dhe Mbrojtien e Diplomave

Posted by Elektrike on 08-09-2017 09:32:23 EDT
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e vjeshtes ( Tetor 2017), te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat  e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
  • 28 Shtator 2017, ora 10:00 – 11:00 - Kontrolli i dyte  - Te paraqitet draft Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te FIE.
  • 09 Tetor 2017 , ora 11:00-12:00 -   Kontrolli i trete dhe dorezimi i Diplomes - Te paraqitet  diploma ne formen perfundimtare.  (printuar,  lidhur dhe firmosur si dhe kopje elektronike ne CD) Studentë duhet të kenë me vete çertifikatën e gjuhës së huaj si provim ndërkombëtar.
  • 12 Tetor 2017 - Mbrojtja e Diplomave ora 9:00
Studentet qe nuk paraqiten ne datat e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt Diplomes ne kete sezon.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 07-07-2017 04:27:56 EDT

NJOFTIM

Mbrojta e  Provimit te Formimit per sistemin Bachelor per te tjera drejtimet do te behet ne date 18 Korrik 2017 ora 9:00 ne sallen 309Te dorezohen prane Sekretarise FIE:

1.                        Fotokopje te kartes se identitetit dhe certificate personale

2.                        Vertetim nga biblioteka

3.                        Mandat – Pagesa per mbrojtjen – 1,000 leke

Veprimet me Sekretarine Mesimore do te bene ne datat:

                                  12/13/14 korrik 2017 ora 12-14

Veprimet me zyren e finacave do te bene ne datat:

                                  12/13/14 korrik 2017 ora 12-14   

http://fie.upt.al/bachelor.php

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 23-06-2017 03:44:27 EDT

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional,  të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e verës do të jenë:

19 Qershor 2017, ora 10:00 – 12:00.

3      Korrik 2017, ora 10:00 – 12:00

2.   Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, nga Dr. Gentian Dume për studentet e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Alfred Pjetri për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

3.   Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

4.   Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë: 10 Korrik ora 10:00 – 12:00

Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Aida Spahiu.

5.   Mbrojtja e diplomës do të jetë: 14 Korrik ora 9:00

 

Njoftim i dates  22/06/2017

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>