<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit

Posted by Elektrike on 21-09-2022 06:04:03 UTC

NJOFTIM

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit si me poshte:

Do te behen praneDepartamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise (Kati I) nga data 11.10.2021 deri ne date 18.10 .2021, ora 9:00-14:00Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional

 

1. Master Profesional ne Elektroenergjitike:

2. Master i shkencave ne Inxhinieri elektrike, Profili Energjitike:

3. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

 

 

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: 1. Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne programet e studimit:

Posted by Elektrike on 21-09-2022 05:59:45 UTC

Njoftim

Aplikimet në programet e studimit te ciklit të dytë me kohe të plotë, programet e dyta të studimit dhe transferimi i studimeve per vitin akademik 2022-2023, ne  programet e studimit:

Do te behen prane Departamentit te Automatikes (Kati I) nga data 11.10.2021 deri ne date 18.10 .2021, ora 9:00-14:00

Kriteret e pranimit te aplikanteve ne ciklin e dyte te studimeve Master  Shkencor dhe Profesional jane si me poshte:

 1. Master Profesional:
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  4. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Master i shkencave
  1. Kriteret e përcaktuar në nenin 76/4 dhe në nenin 76/5 të Ligjit Nr.80/2015.
  2. Renditja e kandidatëve bëhet sipas notës mesatare të ponderuar.
  3. Kriter kryesor është notën mesatare e ponderuar, e cila vendoset me vendim Departamenti për të gjithë programet Master i Shkencave, që mbështet Departamenti i Automatikës, në varësi të aplikantëve.
  4. Kanë përparësi studentët që kanë mbaruar diplomën bachelor me të njëjtin emërtim, më tej nga diplomat bachelor që mbështet Departamenti i Automatikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Fakultetet e tjera të UPT.
  5. Pranohen edhe studentë nga programe studimi ekuivalente në institucione të tjera të arsimit të lartë brenda dhe jashtë vendit të akredituara.
 1. Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij dhe dorëzon dokumentacionin e mëposhtëm:

Shenim:Per programet e dyta dhe transferimet, studentet te paraqiten ne Sekretarine Mesimore te FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave DSEF

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:24:01 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në  Energjetike  dhe Master Profesional Energjetike se:

 1. Kontrolli  diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë: 28 Shtator 2022, ora 11:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike.

 1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

10 Tetor ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Analizes Dinamike, nga Prof. Dr. Rajmonda Buhaljoti.

 1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

12 Tetor ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave të cikilit të dytë “Master”, sezoni i vjeshtës, viti akademik 2021-2022

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:10:09 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave në Automatizim të Industrisë se:

 1. Dy kontrollet e paratë diplomave për sezonin e vjeshtës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të automatikës, nga Msc. Jonadri Bundo për studentët e Masterit Shkencor për drejtimin Automatizim i Industrisë.

 1. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara.

Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e fakultetit: www.fie.upt.al

- draft materialin e diplomës së punuar të printuar,në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

 1. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:

30 Shtator ora 10:00 – 12:00

Pranë laboratorit të Makinave Elektrike, nga Dr. Gentian DUME.

 1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

5 Tetor ora 9:00

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftimin per Provimin e Formimit

Posted by Elektrike on 13-09-2022 09:07:09 UTC
Njoftim
 
 
 • Njoftohen studentet Master Profesional në Automatizim i Industrisë dhe Master Profesional në
 • Inxhinieri Mekatronike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 29 Shtator 2022 ora 09:00, salla 112, FIE.
 
 • Njoftohen studentet Bachelor në Energjetike se Provimi i formimit do të zhvillohet më datë 30 Shtator 2022 ora 9:00, salla 209, tek FIE.
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim mbi transferimin e studimeve ne FIE

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:37:55 UTC

NJOFTIM

Mbi proceduren e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve, dhe për program të dytë studimi, ne programet e ciklit të Parë të Studimeve, kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja, dhe Bujanovci, kandidatëve me statusin e personit me aftësi të kufizuar,  kandidatëve të Komunitetit Rom dhe Egjiptian, kandidatëve me statusin e jetimit, kandidatë shtetas të huaj në programet e Ciklit të Parë, Me kohë të Plotë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, viti akademik 2022-2023.

Aplikimet kryhen nga Data 02.09.2022-13.09.2022, pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Për sqarime të mëtejshme në lidhje me dokumentacionin, do drejtoheni pranë Sekretarisë Mësimore FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftimi per Aplikantet fitues Raundi i pare

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:36:08 UTC

NJOFTIM

Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë sekretarisë mësimore të FIE. Regjistrimi në U-Albania, Raundi i parë (7 faza 48-orëshe) 14 ditë, do të kryhet në datat: 

Dokumentacioni që duhet të paraqesin është si më poshtë:
• Diplomën e Maturës Shtetërore ose të dëftesës  së bashku me çerifikatën e notave të noterizuar.
• Fotokopje të kartës së identitetit (ku të shënohet nr.telefoni dhe adresa e-mail).
• Fotokopje të kartës së identitetit të babait.
• Dy fotografi personale.
• Kopje të mandat-arkëtimit të tarifës së regjistrimit. (kliko per te shkarkuar mandatin)

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim

Posted by Elektrike on 03-09-2022 10:28:29 UTC

NJOFTIM

Te gjithe studentet qe nuk kane kryer shlyerjen e detyrimeve financiare (tarifave te shkollimit per te gjitha ciklet e studimit) per vitin akademik 2021-2022, Ju lutemi te paraqiten prane zyres se finances se FIE perpara fillimit te sezonit te provimeve te vjeshtes per terheqjen e mandatit dhe kryerjen e pageses.

Zyra e finances se FIE.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Provimi i Formimit

Posted by Elektrike on 16-06-2022 12:16:52 UTC

Njoftim

 

 

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e Diplomave

Posted by Elektrike on 13-06-2022 23:21:18 UTC
Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave  dhe Master Profesional ne  Energjettike se:
1. Kontrolli i diplomave për sezonin e verës, viti akdemik 2021-2022 do të jenë:
Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Analizes Dinamike te SE, nga pedagoget udheheqes.
 
2. Studentët, kur të paraqiten për kontroll, duhet të kenë më vete:
Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.
 
3. Kontrolli i fundit dhe dorëzimi i diplomës do të jetë me:
Pranë laboratorit të Analizes dinamike se SE, nga Prof.Dr. Rajmonda Buhaljoti.
 
4. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next >>