<< Prev 1 2 315 16 17 Next >>

Sekretaria: NJOFTIM PER TERHEQJEN E KARTONIT TE DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 30-04-2020 14:15:27 UTC
NJOFTIM
 
Lajmërohen studentët se terheqja e Diplomave do të bëhet pranë sekretarisë mësimore duke filluar nga Dt 04.05.2020 nga e hëna- premte ora 10-12:
 
Për tërheqjen e diplomave :
 
1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe plotësimit të formularit të miratuar, me annë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.
 
2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, I pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.
 
Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë distancimin fizik me njëri-tjetrin.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per studentet

Posted by Elektrike on 24-03-2020 18:15:04 UTC

NJFOFTIM

Njoftohen Te gjithe studentet e FIE qe nuk e kane plotesuar formularin e Adreses se Emailin,  mund ta plotesojne ate ne linkun http://fie.upt.al/sistemiparttime.php.  dhe te vendosin adresen email, adresa e email duhet patjeter te jete andres ne Google ( gmail).

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Noftim

Posted by Elektrike on 11-03-2020 12:36:08 UTC
NJOFTIMPER  CDO KERKESE DHE INFORMACION NE FAKULTETIN E INXHINJERISE ELEKTRIKE KONTAKTONI NE ADRESAT E  MEPOSHTME:sekretaria.dekanit@fie.upt.alsekretaria@fie.upt.aladministratori@fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 20-02-2020 22:57:52 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Master Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, me 90 kredite se:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 12-02-2020 17:22:28 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e drejtimit energjetike qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e e dimrit Mars 2020, te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne datat e meposhtme per kontrollin e punes se kryer:

-  Kontrolli i  per studentet e MP dhe MSH:  20.02.2020 ora 10:00 – 12:00 

- Kontrolli i fundit dyte per studentet e MP dhe MSH: Te paraqitet materiali i perfunduar 16.03. 2020 ora 10:00 – 12:00

- Kontrolli i fundit dhe Dorezimi i Projekt Diplomes te printuar, lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.

Mbrojtja e Projekt Diplomave eshte parashikuar ne date 18.03.2020 per studentet e MSH dhe MP ora 9:30.

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit humbasin te drejten per mbrojtjen e Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Zhvillohet dita e informimit për platformën e punësimit online “GRADUA”

Posted by Elektrike on 20-01-2020 14:38:58 UTC

Njoftim

 21.01.2020, ora 10.00 do të zhvillohet  Info Day në sallën Silvano Pedrollo, pranë Rektoratit të Universitetit Politeknik të Tiranës, ku janë të ftuar të marrin pjesë studentë të Bachelor-it, viti i III-të dhe studentë të Master-it për të marrë më shumë informacion rreth benefiteve që përfitojnë nga regjistrimi në platformën e punësimit online  “GRADUA”.https://gradua.almalaurea.it/.

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Njoftim

Posted by Elektrike on 17-01-2020 14:30:30 UTC

Njoftim

Ne date  21 Janar, ora 14.00 ne Sallen 104 tek FTI ,  Ambasada Turke dhe FIE  organizon takimin informues per bursat dhe kurset e gjuhes per vitin 2020. Jane te ftuar te gjite te interesuarit nga studentet e studimeve Bachelorit dhe Masterit ne inxhinjerine elektrike.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Temat e Diplomave

Posted by Elektrike on 21-10-2019 11:03:19 UTC
NjoftimNjoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur të gjitha provimet se:Duhet të dorëzojnë deri në datën 8 Nentor 2019 formularin e temës së diplomës të firmosur nga pedagogu udhëheqës. Formulari i temës së diplomës gjendet në faqen e fakultetit www.fie.upt.alDorëzimi i formularit të temës së diplomës, i firmosur nga student dhe udhëheqësi i temës së diplomës do të bëhet pranë Laboratorit të Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.Temat e aprovuara nga Departamenti i Automatikës do ti gjeni deri në datë 15 Nëntor 2019 të afishuara.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER APLIKIM PER REGJISTRIM NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE

Posted by Elektrike on 01-10-2019 09:49:26 UTC

A P L I K I M I 

PER

“MASTER I SHKENCAVE “ DHE “MASTER PROFESIONAL”

Regjistrimi i aplikantëve në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë, zhvillohet nga data 01/10/2019 deri në datë 11/10/2019, nga ora 08:00 deri në orën 16:00, pranë departamenteve.

Aplikantët do të dorëzojnë dosjen individuale  për programet e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave “ dhe “Master Profesional” me dokumentat e poshtëshënuar:

  1. Diploma e Maturës Shteterore së bashku me Çertifikaten  e notave dhe provimet me zgjedhje ose fotokopje e njesuar me origjinalin.
  2. Diplomën  e  ciklit të parë  (Bachelor) të studimeve të shoqëruar me Suplementin origjinal ose fotokopje e njësuar me origjinalin.
  3. Plotësimi i Formularit te aplikimit.
  4. Dokument  identifikimi (karte identiteti ose pasaportë) dhe fotokopja e tyre. Në dosje do të mbahet  fotokopja e kartës së identitetit ose e pasaportës.
  5. 2 fotografi
  6. Per” Masterin e Shkencave” nevojitet  dëshmia e gjuhës së huaj.
  7. Mandat pagesa 2500 lekë në bankë( fatura për arkëtim tërhiqet në zyrën e financës në FIE).

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per pergjigjet e Provimit te Formimit

Posted by Elektrike on 26-09-2019 16:31:41 UTC
NJOFTIMNjoftohen studentet qe zhvilluan provimin e formit sot, se pergjigjet do te jepen neser nga ora 09:00 deri 11:00 prane departametit DSEF.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 315 16 17 Next >>