<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>

Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per shperdarjen e Temave te Diplomave

Posted by Elektrike on 19-03-2019 11:31:26 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentët e programit Masterit Shkencor dhe Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjetike te cilet planifikojne te mbrojne Temen e Diplomes ne sezonin e veres te paraqiten ne date 21.03.2019, Ora 10:00 prane Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise per shperndarjen e temave te diplomave.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Daten e Mbrojtes se Diplomes

Posted by Elektrike on 15-03-2019 12:39:34 UTC

Njoftim

 

Njoftohen të gjithë studentët, Master i Shkencave dhe Profesional viti i II, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, të cilët kanë mbyllur temen e diplomes per sezonin e dimrit data e mbrojtjes se diplomes do te jete me 27.03.2019 ora 9:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per Provimin e Lendes "Rregullimi Automatik ne Sistemet Elektroenergjetike"

Posted by Elektrike on 20-02-2019 13:08:17 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e MSH qe nuk kane dhene provimin ne lenden Rregullimi Automatik ne Sistemet Elektroenergjetike qe provimi do te kryhet ne date 25 Shkurt 2019 ora 09:00 ne Salla Laboratorin e 106 tek FTI.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per shperndarjen e temave te diplomave

Posted by Elektrike on 19-02-2019 11:47:35 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentët e programit Masterit Shkencor dhe Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjetike te cilet planifikojne te mbrojene Temen e Diplomes ne sezonin e veres te paraqiten ne date 21.03.2019, Ora 10:00 prane Departamentit të Sistemeve Elektrike te Fuqise per shperndarjen e temave te diplomave.  

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore

Posted by Elektrike on 12-02-2019 11:16:35 UTC

NJOFTIM

Mbrojtja e praktikës profesionale për studentët e vitit të III Bachelor dhe Master në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë dhe Bachelor dhe Master në Inxhinieri Mekatronike do të zhvillohet në datën, orën dhe klasën e caktuar në orarin e provimeve:

Studentë do të lejohen të mbrojnë praktikën nëse kanë:

 1. Vërtetimin që kanë kryer praktikën të firmosur dhe vulosur.
 2. Formulari i Vlerësimit të Studentit Praktikant të plotësuar nga kompania, formulari 1.
 3. Formularin “Raporti Perfundimtar i praktikës” i plotësuar nga studenti praktikant.
 4. Materialin e praktikës të shkruar në Word, të printuar dhe të lidhur. Në kapak duhet të vihet titulli i praktikës si dhe emrat e studentëve së bashku me firmat e tyre.
 5. Prezantimi në Powerpoint. 
 6. Materiali i praktikës në CD.

Formularët dhe shpjegimet për to i gjeni në faqen www.fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER STUDENTET BACHELOR VITI I PARE

Posted by Elektrike on 08-02-2019 15:39:46 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studenete e Vitit te pare Bachelor te FIE, te paraqiten prane zyres se finances te FIE per plotesimin e formularit te kerkeses dhe dokumentacionit provues te kritereve te VKM nr. 39 date 23.01.2019 " Per disa ndryshime ne vendimin nr 903, date 21.12.2016, te Keshillit te Ministrave "per percaktimin e kritereve per perfitimin e bursave  nga fondi i mbeshtetjes studentore per studentet e shkelqyer, studente qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studente ne nevoje, te ndryshuar" per perfitimin e burses se plote per vitin akademik 2018-2019, pavaresisht dorezimit apo jo te dokumentacionit te tyre per perfitim burse prane keshillave te rretheve.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per provimin "Sistemet e Transmetimit te Energjise"

Posted by Elektrike on 07-02-2019 11:48:51 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e MSH qe nuk kane dhene provimin ne lenden Sistemet e Transmetimit te Energjise qe provimi do te kryhet ne date 22 Shkurt 2019 ora 10 ne Laboratorin e TL. 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 07-02-2019 11:45:56 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentet qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin aktual (18.03 -05.04 2019 ) te paraqiten prane Departamentit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ne daten   e meposhtme  per kontrollin e punes se kryer: 
 • 21.03.2019 ora 10:00 – 12:00 - Kontrolli i dyte:  Te paraqitet materiali draft i  Projekt Diploma sipas udhezimeve te publikuara ne faqen e internetit te fie. 
 • 01.04.2019  ora 10:00 – 12:00 - Kontrolli i fundit dhe Dorezimi i Diplomes Projekt Diploma duhet te jete e printuar, lidhur dhe firmosur e shoqeruar me kopje elektronike ne CD.
 • 03 Prill 2019  ora 09:30 - Mbrojtja e Diplomes  
Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme humbasin te drejten per mbrojtjen e  Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per praktiken mesimore

Posted by Elektrike on 02-02-2019 09:01:11 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Bachelorit në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Inxhinieri Mekatronike, viti i tretë dhe Master Profesional në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë, dhe Inxhinieri Mekatronike si dhe Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Automatizimi i Industrisë të paraqesin pranë Departamentit të Automatikës kërkesën e tyre për zhvillim e praktikës mësimore, si lëndë e semestrit të dytë.

Për këtë studentët duhet të plotësojnë formularin e miratimit të praktikës, që gjendet në faqen e Fakultetit:                     www.fie.upt.al

Formulari i plotësuar me të dhënat e studentit dhe kompanisë ku mendohet të kryhet praktika duhet të dorëzohet në Departament deri në datë 18 Shkurt 2019 në Laboratorin e Matjeve Elektrike tek Ing. Miranda Ekmeçiu.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 02-02-2019 09:00:07 UTC

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Profesional,  të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike se:

 1. Dy kontrollet e para të diplomave për sezonin e vjeshtës do të jenë:

21 Shkurt 2019, ora 10:00 – 12:00

6 Mars 2019, ora 10:00 – 12:00

Kontrolli i diplomave, do të kryhet pranë laboratorit të Automatikes, nga Dr. Thomaq Koblara për studentët e Masterit Profesional, Inxhinieri Mekatronike dhe pranë laboratorit të Matjeve Elektrike, nga Dr. Gentian Dume për studentet e Masterit Profesional dhe Shkencor për studentët e Automatizimit të Industrisë.

2. Studentët, kur të vinë për kontroll, duhet të kenë më vete:

- tre fletët e para të diplomës të plotësuara. Fletët e para të diplomës i gjeni në faqen e Fakultetit: www.fie.upt.al

- draftmaterialin e diplomës së punuar të printuar, në përputhje të plotë me kërkesat e programit të studimit shiko faqen e fakultetit http://www.fie.upt.al/master.php

Studentët që nuk paraqiten në kontrolle ose kanë vetëm tre faqet e para, skualifikohen nga mbrojtja e diplomave në këtë sezon.

3.Kontrolli i fundit i diplomës dhe dorëzimi i saj do të jetë:

12 Mars ora 10:00 – 12:00

Pranë Departamentit të Automatikës, Prof. Dr. Aida Spahiu.

 1. Mbrojtja e diplomës do të jetë:

19 Mars ora 9:00                                                   

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>