<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>

Departamenti Automatikes: NJOFTIM PER PROVIMIN E FORMIMIT

Posted by Elektrike on 23-07-2020 08:13:53 UTC

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Masterit Profesional Automatizim dhe Mekatronike se provimi i formimit do te zhvillohet ne date 29/7/2020 ne oren 8:30.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: Njoftim per oraret e konsultimit te Provimit te Formimit

Posted by Elektrike on 20-07-2020 10:29:29 UTC
NJOFTIM
 
Njoftohen te gjithe studentete e Bachelor, Drejtimi  Energjetike qe do t'i nenshtrohen Provimit te Formimit se oraret e Konsultimeve per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Sistemeve Elektrike te Fuqise jane si me poshte:
1. Sistemet Elektrike te Fuqise date 24 Korrik 2020 ora 10-11 prane Laboratorit te Sistemeve Elektrike te Fuqise ( FTI);
2. Shperndarja dhe perdorimi i energjise elektrike date 24 dhe 27 Korrik 2020 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele (FTI);
3. Teknika e Sigurimit date 24 dhe 27 Korrik 2020 ora 10-12 prane Laboratorit te Mbrojtjes Rele (FTI);
 
Per lendet qe mbulohen nga Departamenti i Automatikes , referojuni orareve te Konsultimeve te publikuara nga ai departament.
 
Provimi do te zhvillohet me date 29.07.2020 ora 9:30 Salla 104 FTI.
 
Studentet te cilet nuk perdorin maske nuk do te lejohen te hyjne ne salle.
 
 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Fakulteti: Njoftim per Zgjedhjet

Posted by Elektrike on 03-07-2020 14:09:04 UTC
Njoftim!
 
 
Ne kuader te zhvillimit te procesit te zgjedhjeve ne Universitetin Politeknik  ne daten 30.07.2020
 
Njoftohen te gjithe studentet qe duan te kandidojne per perfaqesues te studenteve ne senat se:
 
Afati i aplikimit per regjistrimin e kandidateve perfaqesues te studenteve ne senatin akademik fillon ne daten 03.07.2020 dhe perfundon ne daten 07.07.2020 ora 16:00.
 
 
Dorezimi i dokumentacionit kryhet nga ora 10:00-16:00 prane sekretarise se KIZ (Sektori Juridik ne Rektorat)
 
 
Dokumentacioni qe duhet te dorezohet nga studentet kandidate per anetare te senatit akademik eshte:
 
- Kerkese per kandidim (formulari i kandidimit per studente);
- Kopje e dokumentit te identifikimit;
- Vertetim qe eshte studente me kohe te plote ne UPT;
- Dokumentin qe verteton se eshte student i ekselences ose me note mesatare te ponderuar deri ne momentin e kandidimit mbi 8 (lista e notave);
-Propozim nga jo me pak se 30 studente te trupes Zgjedhore.
Mbeshtetja per kandidatin shprehet permes plotesimit te formularit te mbeshtetjes se kandidatit, i cili se bashku me nje kopje te kartes se identitetit ose kartes se studentit, degohet me e-mail ne adresen kiz2020@upt.al deri me date 07.07.2020  ora 16:00
 
 
Ne faqen e webit te FIE do te gjeni formularet qe duhet te plotesoj kandidati i studenteve per senat akademik dhe formularin qe duhet te plotesojne mbeshtetesit e kandidatit te studenteve per senat akademik.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER KONTROLLIN E DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 17-06-2020 12:37:28 UTC

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe studentet e drejtimit energjetike Master Profesional dhe masterit Shkencor qe jane rregjistruar dhe kane parashikuar mbrojtjen e diplomave ne sezonin e veres 2020 ne lidhje me kontrollin dhe mbrojtje e diplomave ne datat e meposhtme : 

Studentet qe nuk paraqiten ne daten e mesiperme te kontrollit  humbasin te drejten per mbrojtjen e  Projekt - Diplomes.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Sistemeve Elektrike te Fuqise: NJOFTIM PER PRAKTIKEN MESIMORE

Posted by Elektrike on 17-06-2020 12:35:10 UTC
NJOFTIM
Dorezimi i relacionit dhe materialit ne PPT te behet ne classroom te Praktikes se Bachelor brenda dates 25 Qershor2020. Kontrolli do te behet nga pedagoget udheheqes te Praktikes.
 
 
Dorezimi i relacionit dhe materialit ne PPT te behet ne classroom te Praktikes se MP brenda dates 28 Qershor 2020. Kontrolli do te behet nga pedagoget udheheqes te Praktikes. Njoftim i rezultateve te kontrollit do te behet individualisht ne date 29 Qershor 2020. Studentet te jene te disponueshme per Zoom meeting ne date 29 Qershor ora 11:00.
 
  • Studentet Master Shkencor Praktika
Dorezimi i relacionit dhe materialit ne PPT te behet ne classroom te Praktikes se MSH brenda dates 15 Korrik 2020. Kontrolli dhe njoftim i rezultateve  do te behet individualisht ne date 16 Korrik 2020. Studentet te jene te disponueshme per Zoom meeting ne date 16 Korrik ora 11:00.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER DOREZIMIN E DETYRAVE TE LENDES VIZATIM TEKNIK TE NDIHMUAR NGA KOMJUTERI

Posted by Elektrike on 16-06-2020 12:44:37 UTC
NJOFTIM
Njoftohe te gjithe studentet te cile kane detyrim detyren e kursit ne lenden Vizatim teknik te ndihmuar nga komjuteri datat e dorezimt do te jene te henen date 15, te merkuren date 17 dhe te premten date 19 nga ora 10:00 deri 11:00 Perdorimi i mjeteve mbrojtese (maske) eshte i detyrueshem! 
Respektoni distancimin social si dhe rregullat tjera te vendosura ne situaten aktuale.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: NJOFTIM PER TERHEQJEN E KARTONIT TE DIPLOMAVE

Posted by Elektrike on 30-04-2020 14:15:27 UTC
NJOFTIM
 
Lajmërohen studentët se terheqja e Diplomave do të bëhet pranë sekretarisë mësimore duke filluar nga Dt 04.05.2020 nga e hëna- premte ora 10-12:
 
Për tërheqjen e diplomave :
 
1.Paraqitet personalisht diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe plotësimit të formularit të miratuar, me annë të së cilës konfirmohet saktësia e gjeneraliteteve në përmbajtje të diplomës, dhe evidentohet në regjistrin përkatës.
 
2.Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, I pajisur me prokure të posaçme, duke paraqitur dhe letërnjoftimin e tij.
 
Shënim: Të diplomuarit të jenë të pajisur me maska, dhe të respektojnë distancimin fizik me njëri-tjetrin.

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Sekretaria: Njoftim per studentet

Posted by Elektrike on 24-03-2020 18:15:04 UTC

NJFOFTIM

Njoftohen Te gjithe studentet e FIE qe nuk e kane plotesuar formularin e Adreses se Emailin,  mund ta plotesojne ate ne linkun http://fie.upt.al/sistemiparttime.php.  dhe te vendosin adresen email, adresa e email duhet patjeter te jete andres ne Google ( gmail).

 

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


General: Noftim

Posted by Elektrike on 11-03-2020 12:36:08 UTC
NJOFTIMPER  CDO KERKESE DHE INFORMACION NE FAKULTETIN E INXHINJERISE ELEKTRIKE KONTAKTONI NE ADRESAT E  MEPOSHTME:sekretaria.dekanit@fie.upt.alsekretaria@fie.upt.aladministratori@fie.upt.al

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


Departamenti Automatikes: Njoftim per Kontrollin e diplomave

Posted by Elektrike on 20-02-2020 22:57:52 UTC

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët diplomantë, Master i Shkencave dhe Master Profesional, të Automatizimit të Industrisë dhe Inxhinierisë Mekatronike, me 90 kredite se:

Dergoja Dikujt Tjeter :: Komente 0


<< Prev 1 2 316 17 18 Next >>